Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN YÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Được đăng lên bởi bahoctruong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN YÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Lưu ý quan trọng:

2.

1.

Người được bảo hiểm cần kê
khai đầy đủ, xác thực các chi
tiết dưới đây và gửi đơn này

ngay lập tức về Công ty Bảo Hiểm.
Việc Công ty Bảo Hiểm nhận đơn yêu cầu này không có nghĩa là chấp nhận bồi thường.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
Họ và Tên: ................................................................................... Ngày tháng năm sinh:
....................................................
Địa chỉ liên hệ …………………………………………………………………………………………………………………………
Số CMND:………………………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ...................................
Email: .......................................................................................................................
Đánh dấu vào ô trống bên cạnh, nếu KHÔNG muốn nhận tin nhắn thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhãn hiệu:………………………………………Model:…………………………………….Màu:………………………………
Số IMEI:………………………………………….Ngày mua:……………………………………………………………………..
Quý khách có mất hay yêu cầu bồi thường cho bất cứ điện thoại/ thiết bị nào trong vòng năm (5) qua?
Có

Không

CHI TIẾT SỰ CỐ
Ngày giờ xảy ra sự cố : ……................................................................................Nơi xảy ra sự cố : ..............................
Miêu tả chi tiết về việc thiết bị đã bị hư/ hỏng thế nào:
……....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân của sự cố nêu trên:
Do rơi/ va chạm

Do ẩm/ ngấm nước

Khác (nêu chi tiết)……………………………………………………………………………………………………………..
CAM KẾT
Tôi cam kết các chi tiết được kê khai trên đây là đúng và xác thực theo những gì tôi biết . Tôi đồng ý rằng nếu tôi gian lận
trong khiếu nại, kê khai sai hoặc giấu diềm hoặc che đậy thực tế, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày

tháng

năm

Tên và Chữ ký Người Làm Đơn

...
ĐƠN YÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ
:
 
 !"#"
$%&'()*+)
,-./(01234
5 671234-+)289,):.-;
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG<
4()=<)">?<

@AB,7CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
DE1FG<CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
DE7H<
I,<..........................................
Đnh du vo ô trng bên cnh, nu KHÔNG mun nhn tin nh!n thông bo t"nh trng gi#i quyt h& sơ
THÔNG TIN SẢN PHẨM<
J7<CCCCCCCCCCCCCCCF%K,<CCCCCCCCCCCCCCF)<CCCCCCCCCCCC
DELFIL<CCCCCCCCCCCCCCCC)<CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
M"8:;:/7HN$A)(O>PQRS
18T2
CHI TIT S C
)!?#E<CC+!?#E<
F$(0(7$AJANU$)<
CC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
'?#E<
G+N(HGVN:&
T"P$RCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CAM KT
=2$"$',)W()!"#KXY2$=2;Z$2,-
$H ?[:%0[K-#$ 2?\A))"7&.".,-
Ng!y tháng năm Tên v! Ch+ k- Người L!m Đơn
ĐƠN YÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ - Người đăng: bahoctruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN YÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ 9 10 285