Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư

Được đăng lên bởi kimcuong255
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……………………………………………….
A. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
1. Tên công ty /Nhà đầu tư :
2. Tên giao dịch:
3. Có trụ sở đăng ký tại:
4. Điện thoại
5. Fax :
6. Nơi và ngày thành lập doanh nghiệp:
7. Ngành nghề kinh doanh chính:
8. Giấy chứng nhận kinh doanh số:
9. Đăng kí tại:
Ngày:
10. Đính kèm bản liệt kê tên chi nhánh của nhà đầu tư tại Việt nam (nếu có)

B. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
1. Tên Dự án:
2. Tính cấp thiết của dự án:
3. Các căn cứ pháp lý và sự phù hợp của Dự án về quy hoạch giáo dục và đào tạo tại khu vực:
4. Hình thức đầu tư của Dự án:
5. Thời hạn dự kiến hoạt động của Dự án:
6. Mục tiêu của Dự án:
7. Tiến độ triển khai dự án
8. Cấp độ đào tạo của Dự án:
9. Quy mô đào tạo, phương án tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng chỉ của Dự án
10. Vốn đầu tư của Dự án:
Trong đó:

+Vốn cố định:....
+Vốn lưu động:...

Nguồn vốn đầu tư:
Trong đó:

+ Vốn tự có:....
+Vốn vay:....

C. NHU CẦU DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
Hạng mục
I. Diện tích sàn xây dựng
1. Khu Giảng đường
2. Nhà điều hành, quản lý
3. Các hạng mục khác (nêu chi tiết)

Giai đoạn đầu

Giai đoạn ổn định

II. Tải trọng trên nền dự kiến
(kg/m2)
Lưu ý: Nêu rõ căn cứ, phân tích và đánh giá để chứng minh về nhu cầu sử dụng diện
tích sàn xây dựng của dự án

D. NHU CẦU VỀ HẠ TẦNG
Loại
1. Nước (m3/ngày)
2. Điện (KVA)
3.Viễn thông (số thuê bao)
4. Xử lý nước thải (m3/ngày đêm)
5. Nhu cầu về nhà ở (số người)

Giai đoạn đầu

Giai đoạn ổn định

Lưu ý: Nêu rõ căn cứ, phân tích và đánh giá để chứng minh về nhu cầu sử dụng hạ
tầng của dự án
E. TỔ CHỨC, VẬN HÀNH DỰ ÁN
1. Cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý vận hành, năng lực đào tạo, phương án tuyển dụng giảng
viên của Dự án
2. Quy chế hoạt động, hoạt động hợp tác quốc tế (nếu có) của Dự án:
F. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
- Tác động kinh tế - xã hội của Dự án:
- Tác động môi trường của Dự án:
- Các rủi ro chính và tính bền vững của Dự án:
- Các thông tin khác (nếu có)
G. CAM KẾT
Tôi xin cam kết rằng tất cả những thông tin cung cấp trong hồ sơ này và những văn bản
đính kèm là đúng sự thật.

………………………, ngày ……. tháng …… năm ……….
ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

...
BẢN THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi: ……………………………………………….
A. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
1. Tên công ty /Nhà đầu tư :
2. Tên giao dịch:
3. Có trụ sở đăng ký tại:
4. Điện thoại
5. Fax :
6. Nơi và ngày thành lập doanh nghiệp:
7. Ngành nghề kinh doanh chính:
8. Giấy chứng nhận kinh doanh số:
9. Đăng kí tại: Ngày:
10. Đính kèm bản liệt kê tên chi nhánh của nhà đầu tư tại Việt nam (nếu có)
B. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
1. Tên Dự án:
2. Tính cấp thiết của dự án:
3. Các căn cứ pháp lý và sự phù hợp của Dự án về quy hoạch giáo dục và đào tạo tại khu vực:
4. Hình thức đầu tư của Dự án:
5. Thời hạn dự kiến hoạt động của Dự án:
6. Mục tiêu của Dự án:
7. Tiến độ triển khai dự án
8. Cấp độ đào tạo của Dự án:
9. Quy mô đào tạo, phương án tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng chỉ của Dự án
10. Vốn đầu tư của Dự án:
Trong đó: +Vốn cố định:....
+Vốn lưu động:...
Nguồn vốn đầu tư:
Trong đó: + Vốn tự có:....
+Vốn vay:....
C. NHU CẦU DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
Hạng mục Giai đoạn đầu Giai đoạn ổn định
I. Diện tích sàn xây dựng
1. Khu Giảng đường
2. Nhà điều hành, quản lý
3. Các hạng mục khác (nêu chi tiết)
Dự án đầu tư - Trang 2
Dự án đầu tư - Người đăng: kimcuong255
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dự án đầu tư 9 10 251