Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1b
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)
Tên dự án: ............................................................................................
Họ và tên chủ dự án: ............................................................................
Chức vụ: ..............................................................................................
Địa chỉ thường trú: ..............................................................................
Địa điểm thực hiện dự án: ...................................................................
I. MỤC TIÊU DỰ ÁN

1. Phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi
nhuận.
2. Giải quyết việc làm cho lao động:
- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao động vào làm việc.
- Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
II. NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Ngành nghề chính tham gia dự án:
- Trồng trọt (số lượng hộ tham gia): ....................................................
- Chăn nuôi (số lượng hộ tham gia): ....................................................
- Tiểu, thủ công nghiệp, chế biến (số lượng hộ tham
gia): ..............................................................................................................
........
2. Tổng số hộ tham gia dự án (Biểu tổng hợp kèm theo):
- Tổng số lao động các hộ tham gia dự án: ............................. (người)
- Số lao động được tạo việc làm mới: ......................................
(người)
Trong đó:
+ Lao động nữ:........... người; Lao động là người tàn tật:...........người
+ Lao động là người dân tộc:...... người; Lao động bị thu hồi đất do
chuyển đổi mục đích sử dụng đất: ................. người.
3. Tổng số vốn thực hiện dự án:
- Nguồn vốn hiện có:..............(đồng), trong đó: Vốn bằng tiền:.........
(đồng)

4. Tổng số vốn xin vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc
làm:.............đồng
5. Thời hạn vay vốn: ............ tháng. Lãi suất vay: .................%/tháng
6. Mục đích sử dụng tiền vay: .............................................................
7. Thời gian thực hiện dự án:
……………………………....................

III. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN

Tôi cam kết quản lý và có trách nhiệm đôn đốc các thành viên vay
vốn sử dụng đúng mục đích và hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn cho nhà
nước.
Xác nhận của UBND
xã, phường, thị trấn

...... Ngày ....... tháng ......
năm .....
Chủ dự án
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số 1b
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)
Tên dự án: ............................................................................................
Họ và tên chủ dự án: ............................................................................
Chức vụ: ..............................................................................................
Địa chỉ thường trú: ..............................................................................
Địa điểm thực hiện dự án: ...................................................................
I. MỤC TIÊU DỰ ÁN
1. Phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi
nhuận.
2. Giải quyết việc làm cho lao động:
- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao động vào làm việc.
- Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
II. NỘI DUNG DỰ ÁN
1. Ngành nghề chính tham gia dự án:
- Trồng trọt (số lượng hộ tham gia): ....................................................
- Chăn nuôi (số lượng hộ tham gia): ....................................................
- Tiểu, thủ công nghiệp, chế biến (số lượng hộ tham
gia): ..............................................................................................................
........
2. Tổng số hộ tham gia dự án (Biểu tổng hợp kèm theo):
- Tổng số lao động các hộ tham gia dự án: ............................. (người)
- Số lao động được tạo việc làm mới: ......................................
(người)
Trong đó:
+ Lao động nữ:........... người; Lao động là người tàn tật:...........người
+ Lao động là người dân tộc:...... người; Lao động bị thu hồi đất do
chuyển đổi mục đích sử dụng đất: ................. người.
3. Tổng số vốn thực hiện dự án:
- Nguồn vốn hiện có:..............(đồng), trong đó: Vốn bằng tiền:.........
(đồng)
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM - Trang 2
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 9 10 627