Ktl-icon-tai-lieu

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH

Được đăng lên bởi truongtho1985
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày

tháng 11 năm 2014

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH
V/v Cử cán bộ giáo viên tham gia báo cáo bài các lớp tập huấn đổi mới dạy học
và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh tại huyện An Phú,
Phú Tân, Chợ Mới, thị xã Tân Châu và Thành phố Long Xuyên
Căn cứ công văn số 1753/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc tập huấn
đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Phòng Giáo dục Trung học trình Ban Giám đốc về việc Cử cán bộ giáo viên tham gia báo
cáo bài các lớp tập huấn đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học
sinh tại huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên; thị xã Tân Châu; Thành phố Châu
đốc, Long Xuyên theo tinh thần công văn nêu trên, cụ thể như sau:
I. Thành phần
1. Huyện An Phú
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Môn

Địa điểm

Trần Quang Khải

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngữ văn 1

MN An Phú

Phan Thanh Vũ

THCS Đoàn Minh Huyên - TB
Ngữ văn 2

THCS Quốc Thái

Nguyễn Thị Kim Loan

THCS Nguyễn Đình Chiểu - CĐ

Phan Văn Kiến

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tô Bá Hấn

THCS Mỹ Đức -CP

Lịch sử

THCS Quốc Thái

Đinh Thanh Phong

THCS Quản Cơ Thành - CT

Võ Thành An

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lê Thanh Hùng

THCS Châu Phong – TC

Địa lý

THCS Quốc Thái

Nguyễn Minh Tâm

THCS Vĩnh Tế - CĐ

Huỳnh Hoàng Ca

THCS Vọng Đông - TS

Đỗ Huy

THCS Nguyễn Đình Chiêu - CĐ

Âm nhạc

THCS Quốc Thái

Nguyễn Đức Thọ

THCS Đa Phước - AP
Mỹ thuật

THCS An Phú

13. Nguyễn Thanh Tài

THCS Lý Thường Kiệt - LX

Thời
gian
29-30/11

1

TT
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Phạm Văn Thép

THCS Vĩnh Trạch - TS

Nguyễn Ngọc Trung

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - TB

Ngô Thành Rớt

THCs Bình Khánh - LX

Trịnh Công Anh Dũng

THCS Mỹ Phú - CP

Nguyễn Đăng Khoa

THCSTrần Hưng Đạo - LX

Nguyễn Hùng Vĩ

THCS Nhơn Mỹ

Cao Uy Vũ

THCS TT Núi Sập - TS

Đỗ Trung Lai

THPT Tân Châu

Phan Thanh Giang

Phòng GDĐT Châu Phú

Võ Bá Thảo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Văn Năng

THCS Quốc Thái - AP

Nguyễn Thành Trí

Phòng GDĐT Tri Tôn

Nguyễn Thị Kim Thoa

THCS Lý Thường Kiệt - LX

Mai Hồng Thắng

THCS Hội An 2

Bùi Châu Khanh

THCS An Phú

Bùi Thị Phương Tâm

THCS Nguyễn Trãi – CĐ

Dương Văn Phước

THCS Quốc Thái - AP

Phan Duy Khải

THCS Tà Đảnh-TT

Phạm Hoàng Sơn

THCS Lê Hồng Phong ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 !"# $%&&'
An Giang, ngày tháng 11 năm 2014
()*)*+
,-./%012/#-23%4&561250/#/#072/84&9:%;<2682"$=&>
-7?2@64A5B;/%&12/4&C#&D8%1&/44A2@%%E%1!&>F2%&4$2&9=G%%&'B
&'H%B&I82B4&JKLH%&H9-7&7%&&MN#%19=3%
Căn cứ công văn số 1753/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc tập huấn
đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Phòng Giáo dục Trung học trình Ban Giám đốc về việc C cán bộ giáo viên tham gia báo
cáo bài các lp tập huấn đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hưng phát triển năng lực học
sinh tại huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên; thị xã Tân Châu; Thành phố Châu
đốc, Long Xuyên theo tinh thần công văn nêu trên, cụ thể như sau:
O&7%&&P%
1. Huyện An Phú
 >-73% Q%-JR%14/ R% J5;2@6
&S2
125%
1.
Trần Quang Khải Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngữ văn 1 MN An Phú
29-30/11
2.
Phan Thanh Vũ
THCS Đoàn Minh Huyên - TB
Ngữ văn 2
THCS Quốc Thái
3.
Nguyễn Thị Kim Loan THCS Nguyễn Đình Chiểu - CĐ
4.
Phan Văn Kiến
Sở Giáo dục và Đào tạo
Lịch sử
THCS Quốc Thái
5.
Tô Bá Hấn THCS Mỹ Đức -CP
6.
Đinh Thanh Phong THCS Quản Cơ Thành - CT
7.
Võ Thành An Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa lý
THCS Quốc Thái
8.
Lê Thanh Hùng THCS Châu Phong – TC
9.
Nguyễn Minh Tâm THCS Vĩnh Tế - CĐ
10.
Huỳnh Hoàng Ca THCS Vọng Đông - TS
Âm nhạc
THCS Quốc Thái
11.
Đỗ Huy THCS Nguyễn Đình Chiêu - CĐ
12.
Nguyễn Đức Thọ THCS Đa Phước - AP
13. Nguyễn Thanh Tài THCS Lý Thường Kiệt - LX
Mỹ thuật
THCS An Phú
1
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH - Người đăng: truongtho1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 9 10 160