Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
(Doanh nghiệp lưu ý: Dự thảo điều lệ này có tính tham khảo.
Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật
Doanh nghiệp năm 2005)
Căn cứ vào:
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;
Điều lệ này thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày.......tháng. ......năm ..... tại............
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1. TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY
1.1 Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN....
Tên bằng tiếng nước ngoài:............................................... COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:........................................................................ CO .,LTD
1.2 Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................Fax:........................................................
1.3 Công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại
các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng Thành viên và phù hợp với quy định của
pháp luật.
ĐIỀU 2. HÌNH THỨC
Công ty TNHH là Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, số lượng thành viên
không vượt quá 50.
2.1 Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp
trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
2.3 Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 23, 24 và
25 của Điều lệ này.

2.3 Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2.4 Công ty không được quyền phát hành cổ phần.
2.5 Công ty là một tổ chức kinh tế hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài
khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định của Pháp luật.
ĐIỀU 3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐIỀU 4. THÀNH VIÊN CÔNG TY
Công ty được thành lập bởi các thành viên sau:
4.1 Ông (bà):.......................................... Giới tính: ........... Dân tộc:..................Quốc tịch:...........
Sinh ngày:......................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................................................................................................
Ngày cấp:...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------o0o---------
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
(Doanh nghiệp lưu ý: Dự thảo điều lệ này tính tham khảo.
Doanh nghiệp thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật
Doanh nghiệp năm 2005)
Căn cứ vào:
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam;
Điều lệ này thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày.......tháng. ......năm ..... tại............
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1. TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY
1.1 Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN....
Tên bằng tiếng nước ngoài:............................................... COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:........................................................................ CO .,LTD
1.2 Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................Fax:........................................................
1.3 Công ty thể thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại
các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng Thành viên phù hợp với quy định của
pháp luật.
ĐIỀU 2. HÌNH THỨC
Công ty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, số lượng thành viên
không vượt quá 50.
2.1 Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp
trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
2.3 Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 23, 24
25 của Điều lệ này.
Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên 9 10 411