Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo luật thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC HỘI
Luật số

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2008/QH12

DỰ THẢO

Ngày 10/10/2007

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá XII, kỳ họp thứ
(Từ ngày

tháng

đến ngày

tháng

năm 2008)

LUẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về thủ tục hành chính.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định nguyên tắc chung về thủ tục hành chính; việc quy
định, thực hiện thủ tục hành chính.
2. Thủ tục hành chính cụ thể được quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật chuyên ngành ban hành sau khi Luật này có hiệu lực không được trái
với các quy định của Luật này. Trường hợp, thủ tục hành chính được quy định
tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành ban hành trước khi Luật này
có hiệu lực mà trái với các quy định của Luật này thì phải được sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp.

2
3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy
định khác với quy định của Luật này thì áp dụng các quy định của điều ước
quốc tế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với:
1. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước;
2. Cá nhân, tổ chức.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước, người
có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao
dịch với cơ quan hành chính nhà nước.
2. Đăng ký thủ tục hành chính là hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước có thẩm quyền để kiểm soát những thủ tục hành chính đã ban hành thông
qua xem xét, đánh giá để xác nhận về sự cần thiết, tính hợp pháp và phù hợp
của thủ tục hành chính trước khi có hiệu lực thi hành hoặc tiếp tục có hiệu lực
thi hành.
Điều 4. Nguyên tắc về thủ tục hành chính
Việc quy định, thực hiện thủ tục hành chính phải tuân theo các nguyên
tắc sau đây:
1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà
Việt Nam tham gia, ký kết;
2. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
3. Thống nhất, công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện
và khả thi.
4. Đơn giản, tiết kiệm thời gian và chí phí cho dân, doanh nghiệp và cơ
quan nhà nước;

3
Chương II
QUY ĐỊNH VÀ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
MỤC 1
Quy định thủ tục hành chính
Điều 5. Thẩm quyền quy định thủ tụ...
QUỐC HỘI
Luật số /2008/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá XII, kỳ họp thứ
(Từ ngày tháng đến ngày tháng năm 2008)
LUẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam m
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về thủ tục hành chính.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định nguyên tắc chung về thủ tục hành chính; việc quy
định, thực hiện thủ tục hành chính.
2. Thủ tục hành chính cụ thể được quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật chuyên ngành ban hành sau khi Luật này có hiệu lực không được trái
với các quy định của Luật này. Trường hợp, thủ tục hành chính được quy định
tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành ban hành trước khi Luật này
hiệu lực mà trái với các quy định của Luật này thì phải được sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp.
DỰ THẢO
Ngày 10/10/2007
Dự thảo luật thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo luật thủ tục hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Dự thảo luật thủ tục hành chính 9 10 292