Ktl-icon-tai-lieu

Đươn xin cấp giấy chứng nhận quốc phòng

Được đăng lên bởi Vo Thi Thanh Thao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Kính gửi: Phòng Công tác chính trị sinh viên
Khoa xây dựng
Tôi tên: Võ Thị Thanh Thảo
MSSV: 08640164

Lớp: 06CX02

Ngày sinh: 23/08/1990

Nơi sinh: Long An

Vào tháng 06 năm 2011 tôi có tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng do trường tổ chức
tại……………………………………………………………………………………………
Cùng đợt với cao đẳng khóa 8
Do tôi nợ học phần 3 và đã thi lại vào tháng 6 năm 2011
Nay tôi kính mong phòng Công tác sinh viên và khoa Xây dựng xem xét và cấp cho tôi giấy chứng nhận
Giáo dục quốc phòng với số điểm như sau:
+ Điểm lý thuyết: 7 đ
+ Điểm thực hành: 7 đ
Trong thời gian chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn.
Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2014
Người làm đơn

Võ Thị Thanh Thảo

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Kính gửi: Phòng Công tác chính trị sinh viên
Khoa xây dựng
Tôi tên: Võ Thị Thanh Thảo
MSSV: 08640164 Lớp: 06CX02
Ngày sinh: 23/08/1990 Nơi sinh: Long An
Vào tháng 06 năm 2011 tôi có tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng do trường tổ chức
tại……………………………………………………………………………………………
Cùng đợt với cao đẳng khóa 8
Do tôi nợ học phần 3 và đã thi lại vào tháng 6 năm 2011
Nay tôi kính mong phòng Công tác sinh viên và khoa Xây dựng xem xét và cấp cho tôi giấy chứng nhận
Giáo dục quốc phòng với số điểm như sau:
+ Điểm lý thuyết: 7 đ
+ Điểm thực hành: 7 đ
Trong thời gian chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn.
Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2014
Người làm đơn
Võ Thị Thanh Thảo
Đươn xin cấp giấy chứng nhận quốc phòng - Trang 2
Đươn xin cấp giấy chứng nhận quốc phòng - Người đăng: Vo Thi Thanh Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đươn xin cấp giấy chứng nhận quốc phòng 9 10 275