Ktl-icon-tai-lieu

Excel

Được đăng lên bởi Ngọc Bích Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SAÙCH HOÏC SINH DÖÏ THI
NAÊM 2003 - 2004
MAÕ HS
AXXB
PXYQ
AXZB
AXYB
PXOQ
PXZQ
AXXB
PXOQ
PXYQ

TEÂN HOÏC SINH
Tröông Voâ Kî
Aâu Döông Phong
Ñoaøn Döï
Hoaøng Dung
Baéc Kyø Vöông
Tieåu Lyù Phi Ñao
Tröông Tam Phong
Chaâu Baù Thoâng
Nam Kyø Phong

TEÂN TRÖÔØNG

MAÕ NS
SGPA
SGRB
CTQA
KGQA
CTRC
SGPB
KGPC
KGRB
CTPC

NÔI SINH

NGAØNH THI

Yeâu Caàu :
1/ Ñieàn vaøo coät TEÂN TRÖÔØNG döïa vaøo 2 kyù töï ( thöù 2 , thöù 3 ) cuûa MAÕ HS
* Neáu MAÕ HS laø XX thì TEÂN TRÖÔØNG laø Leâ Quí Ñoân
* Neáu MAÕ HS laø XY thì TEÂN TRÖÔØNG laø Nguyeãn Du
* Neáu MAÕ HS laø XZ thì TEÂN TRÖÔØNG laø Huøng Vöông
* Coøn laïi laø caùc Tröôøng Nguyeãn Traõi
2/ Ñieàn vaøo coät NÔI SINH döïa vaøo 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS
* Neáu 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS laø SG thì NÔI SINH laø Saøi Goøn
* Neáu 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS laø CT thì NÔI SINH laø Caàn Thô
* Neáu 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS laø KG thì NÔI SINH laø Kieân Giang
* Ngöôïc laïi thì NÔI SINH laø Nôi Khaùc
3/ Ñieàn vaøo coät NGAØNH THI döïa vaøo kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS
* Neáu kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS laø P thì NGAØNH THI laø Khoái A
* Neáu kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS laø Q thì NGAØNH THI laø Khoái B
* Neáu kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS laø R thì NGAØNH THI laø Khoái C
4/ Cheøn theâm coät ÖU TIEÂN tröôùc coät MAÕ NS
5/ Ñieàn vaøo coät ÖU TIEÂN döïa vaøo kyù töï cuoái cuøng MAÕ NS
* Neáu kyù töï cuoái cuøng cuûa MAÕ HS laø A thì ÖU TIEÂN laø Vuøng Saâu
* Neáu kyù töï cuoái cuøng cuûa MAÕ HS laø B thì ÖU TIEÂN laø Haûi Ñaûo
* Coøn laïi laø Daân Toäc

DANH SAÙCH ÑIEÀU TRA
MAÕ KHU PHOÁ
A01
B02
A03
C01
C02
B01
B03

TEÂN CHUÛ HOÄ
LEÂ QUANG
TRAÀN HUØNG
NGUYEÃN LAN
HUYØNH HAÛI
LEÂ HOÀ
QUAÙCH HIEÄP
LÖU CHUNG

TEÂN KHU PHOÁ

MAÕ PHÖÔØNG
001VT
125VB
156VT
201VQ
023VL
154VB
023VL

TEÂN PHÖÔØNG

Yeâu Caàu :
1/ Ñieàn vaøo coät TEÂN KHU PHOÁ döïa vaøo kyù töï ñaàu cuûa MAÕ KHU PHOÁ
* Neáu kyù töï ñaàu cuûa MAÕ KHU PHOÁ laø A thì TEÂN KHU PHOÁ laø KPhoá 1
* Neáu kyù töï ñaàu cuûa MAÕ KHU PHOÁ laø B thì TEÂN KHU PHOÁ laø KPhoá 2
* Neáu kyù töï ñaàu cuûa MAÕ KHU PHOÁ laø C thì TEÂN KHU PHOÁ laø KPhoá 3
2/ Ñieàn vaøo coät TEÂN PHÖÔØNG döïa vaøo 2 kyù töï cuoái MAÕ PHÖÔØNG
* Neáu 2 kyù töï cuoái cuûa MAÕ PHÖÔØNG laø VT thì TEÂN PHÖÔØNG laø VThanh
* Neáu 2 kyù töï cuoái MAÕ PHÖÔØNG laø VQ thì TEÂN PHÖÔØNG laø VQuang
* Neáu 2 kyù töï cuoái MAÕ PHÖÔØNG laø VB thì TEÂN PHÖÔØNG laø VBaûo
* Neáu 2 kyù töï cuoái MAÕ PHÖÔØNG laø VL thì TEÂN PHÖÔØNG laø VLaïc
3/ Cheøn theân coät STT vaøo tröôùc coät MAÕ KHU PHOÁ vaø ñaùnh soá thöù töï vaøo
4/ Trang trí ba...
DANH SAÙCH HOÏC SINH DÖÏ THI
NAÊM 2003 - 2004
MAÕ HS TEÂN HOÏC SINH TEÂN TRÖÔØNG MAÕ NS NÔI SINH NGAØNH THI
AXXB Tröông Voâ Kî SGPA
PXYQ Aâu Döông Phong SGRB
AXZB Ñoaøn Döï CTQA
AXYB Hoaøng Dung KGQA
PXOQ Baéc Kyø Vöông CTRC
PXZQ Tieåu Lyù Phi Ñao SGPB
AXXB Tröông Tam Phong KGPC
PXOQ Chaâu Baù Thoâng KGRB
PXYQ Nam Kyø Phong CTPC
Yeâu Caàu :
1/ Ñieàn vaøo coät TEÂN TRÖÔØNG döïa vaøo 2 kyù töï ( thöù 2 , thöù 3 ) cuûa MAÕ HS
* Neáu MAÕ HS laø XX thì TEÂN TRÖÔØNG laø Leâ Quí Ñoân
* Neáu MAÕ HS laø XY thì TEÂN TRÖÔØNG laø Nguyeãn Du
* Neáu MAÕ HS laø XZ thì TEÂN TRÖÔØNG laø Huøng Vöông
* Coøn laïi laø caùc Tröôøng Nguyeãn Traõi
2/ Ñieàn vaøo coät NÔI SINH döïa vaøo 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS
* Neáu 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS laø SG thì NÔI SINH laø Saøi Goøn
* Neáu 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS laø CT thì NÔI SINH laø Caàn Thô
* Neáu 2 kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NS laø KG thì NÔI SINH laø Kieân Giang
* Ngöôïc laïi thì NÔI SINH laø Nôi Khaùc
3/ Ñieàn vaøo coät NGAØNH THI döïa vaøo kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS
* Neáu kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS laø P thì NGAØNH THI laø Khoái A
* Neáu kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS laø Q thì NGAØNH THI laø Khoái B
* Neáu kyù töï thöù 3 cuûa MAÕ NS laø R thì NGAØNH THI laø Khoái C
4/ Cheøn theâm coät ÖU TIEÂN tröôùc coät MAÕ NS
5/ Ñieàn vaøo coät ÖU TIEÂN döïa vaøo kyù töï cuoái cuøng MAÕ NS
* Neáu kyù töï cuoái cuøng cuûa MAÕ HS laø A thì ÖU TIEÂN laø Vuøng Saâu
* Neáu kyù töï cuoái cuøng cuûa MAÕ HS laø B thì ÖU TIEÂN laø Haûi Ñaûo
* Coøn laïi laø Daân Toäc
Excel - Trang 2
Excel - Người đăng: Ngọc Bích Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Excel 9 10 437