Ktl-icon-tai-lieu

FTU students

Được đăng lên bởi Vịt Mirror
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 5728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN K53 THEO LỚP VÀ CHUYÊN NGÀNH
STT

SGG

Họ và tên

Chuyên ngành

Ngành

Ngoại ngữ

Mã sinh viên

Quản trị kinh doanh
Quốc tế

Quản trị kinh
doanh

3 Trần Ngọc Minh

Ngân hàng

Tài chính ngân
hàng

Tiếng Anh

1411320040

3

4 Nguyễn Anh Khoa

Quản trị kinh doanh
Quốc tế

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

4

5 Phan Ngọc Cẩm Linh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh
quốc tế

5

6 Nguyễn Đức Anh

Kinh doanh quốc tế

6

7 Dương Minh Hoàng

7

8 Phùng Thị Bích Thủy

1

2

2 Nguyễn Hoàng Việt

Tên lớp

Tên khối

Ghi chú

Khối 1-QT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

Anh 1-TC

Khối 1-TC

Miễn Tiếng Anh
năm 1

1411210106

Anh 4-QT

Khối 1-QT

Tiếng Anh

1411510081

Anh 2-KDQT

Khối 1-KDQT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

Kinh doanh
quốc tế

Tiếng Anh

1411510003

Anh 2-KDQT

Khối 1-KDQT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

Ngân hàng

Tài chính ngân
hàng

Tiếng Anh

1411320025

Anh 1-TC

Khối 1-TC

Miễn Tiếng Anh
năm 1

Phân tích và đầu tư
tài chính

Tài chính ngân
hàng

Tiếng Anh

1411330066

Anh 3-TC

Khối 1-TC

Miễn Tiếng Anh
năm 1

Tiếng Anh

1411210240

Anh 1-QT

8

10 Đặng Phương Nam

Quản trị kinh doanh
Quốc tế

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

1411210138

Anh 1-QT

Khối 1-QT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

9

12 Quách Minh Quân

Quản trị kinh doanh
Quốc tế

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

1411210170

Anh 2-QT

Khối 1-QT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

10

13 Phạm Minh Tiến

Kế toán

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

1411230112

Anh 9-QT

Khối 2-QT

11

14 Trần Đức Hiệp

Quản trị kinh doanh
Quốc tế

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

1411210082

Anh 4-QT

Khối 1-QT

12

15 Đỗ Minh Đức

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

Tiếng Anh

1411410044

Anh 5-KTQT

Khối 2-KTQT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

STT

SGG

Họ và tên

Chuyên ngành

Ngành

Ngoại ngữ

Mã sinh viên

Tên lớp

Tên khối

Ghi chú

13

16 Đỗ Tiến Cường

Kinh tế và phát triển
quốc tế
Kinh tế quốc tế

Tiếng Anh

1411420011

Anh 6-KTQT

Khối 2-KTQT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

14

17 Bế Thị Thu Hoài

Quản trị kinh doanh
Quốc tế

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

1411210091

Anh 6-QT

Khối 2-QT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

15

18 Nguyễn Thị Thu Trang

Phân tích và đầu tư
tài chính

Tài chính ngân
hàng

Tiếng Anh

1411330067

Anh 3-TC

Khối 1-TC

Miễn Tiếng Anh
năm 1

19 Hoàng Văn Trí

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh
quốc tế

Tiếng Anh

1411510171

Anh 4-KDQT

Khối 1-KDQT

20 Trần Minh Hiệp

Quản trị kinh doanh
Quốc tế

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

1411510035

16

17

Tiếng Anh

1411210083

Khối 1-QT

Miễn Tiếng Anh
năm 1

...
STT
SGG
H
ọ và tên
Chuyên ngành
Ngành
Ngo
ại ngữ
Mã sinh viên
ớp
Tên kh
ối
Ghi chú
1
2
Nguy
ễn Hoàng Việt
Quản trị kinh doanh
Qu
ốc tế
Quản trị kinh
doanh
Ti
ếng Anh
1411210240
Anh 1-QT
Kh
ối 1-QT
Miễn Tiếng Anh
năm 1
2
3
Tr
ần Ngọc Minh
Ngân hàng
Tài chính ngân
hàng
Ti
ếng Anh
1411320040
Anh 1-TC
Kh
ối 1-TC
Miễn Tiếng Anh
năm 1
3
4
Nguy
ễn Anh Khoa
Quản trị kinh doanh
Qu
ốc tế
Quản trị kinh
doanh
Ti
ếng Anh
1411210106
Anh 4-QT
Kh
ối 1-QT
4
5
Phan Ng
ọc Cẩm Linh
Kinh doanh qu
ốc tế
Kinh doanh
qu
ốc tế
Ti
ếng Anh
1411510081
Anh 2-KDQT
Kh
ối 1-KDQT
Miễn Tiếng Anh
năm 1
5
6
Nguy
ễn
Đ
ức Anh
Kinh doanh qu
ốc tế
Kinh doanh
qu
ốc tế
Ti
ếng Anh
1411510003
Anh 2-KDQT
Kh
ối 1-KDQT
Miễn Tiếng Anh
năm 1
6
7
Dương Minh Hoàng
Ngân hàng
Tài chính ngân
hàng
Ti
ếng Anh
1411320025
Anh 1-TC
Kh
ối 1-TC
Miễn Tiếng Anh
năm 1
7
8
Phùng Th
ị Bích Thủy
Phân tích và đầu tư
tài chính
Tài chính ngân
hàng
Ti
ếng Anh
1411330066
Anh 3-TC
Kh
ối 1-TC
Miễn Tiếng Anh
năm 1
8
10
Đ
ặng Ph
ương Nam
Quản trị kinh doanh
Qu
ốc tế
Quản trị kinh
doanh
Ti
ếng Anh
1411210138
Anh 1-QT
Kh
ối 1-QT
Miễn Tiếng Anh
năm 1
9
12
Quách Minh Quân
Quản trị kinh doanh
Qu
ốc tế
Quản trị kinh
doanh
Ti
ếng Anh
1411210170
Anh 2-QT
Kh
ối 1-QT
Miễn Tiếng Anh
năm 1
10
13
Ph
ạm Minh Tiến
K
ế toán
Quản trị kinh
doanh
Ti
ếng Anh
1411230112
Anh 9-QT
Kh
ối 2-QT
11
14
Tr
ần
Đ
ức Hiệp
Quản trị kinh doanh
Qu
ốc tế
Quản trị kinh
doanh
Ti
ếng Anh
1411210082
Anh 4-QT
Kh
ối 1-QT
12
15
Đ
ỗ Minh
Đ
ức
Kinh t
ế quốc tế
Kinh t
ế quốc tế
Ti
ếng Anh
1411410044
Anh 5-KTQT
Kh
ối 2-KTQT
Miễn Tiếng Anh
năm 1
DANH SÁCH SINH VIÊN K53 THEO L
ỚP VÀ CHUYÊN NGÀNH
TRƯ
ỜNG
Đ
ẠI HỌC NGOẠI TH
ƯƠNG
PHÒNG QU
ẢN LÝ
ĐÀO T
ẠO
FTU students - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
FTU students - Người đăng: Vịt Mirror
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
FTU students 9 10 130