Ktl-icon-tai-lieu

Gia hạn giấy phép hoạt động lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ
về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
............
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:
/
------------------------------------V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao
. . . . . . . . . . . , ngày tháng năm
động cho người nước ngoài.
Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố
.....................................................
Tên doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có):
Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../......
Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: . . . . . . . . . . . . .
+ Năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Lĩnh vực đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
MU S 5: Ban hành kèm theo Thông s 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 ca B Lao động -
Thương binh và Xã hội hướng dn thi hành mt số điều ca Nghđịnh s34/2008/NĐ-CP ngày ca Chính ph
v tuyn dng và qun lý người nước ngoài làm vic ti Vit Nam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÊN ĐƠN VỊ
. . . . . . . . . . . .
S: /
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------------------------
V/v: Đ ngh gia hn giy phép lao
đng cho ni nước ngi.
. . . . . . . . . . . , ngày tháng năm
Kính gi: Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hi tnh, thành ph
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tên doanh nghip, t chc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa ch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lĩnh vực sn xut kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
đề ngh gia hn giấy phép lao động cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quc tch: . . . . . . . . . . . . . . . .
Chc danh công vic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hình thc b x lý k lut lao động trong thi gian làm vic ti doanh nghip, t chc (nếu có):
Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thi hn gia hn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../......
Doanh nghip, t chc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: . . . . . . . . . . . . .
+ Năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Lĩnh vực đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Thời gian đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Kinh phí đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ...
Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)
Gia hạn giấy phép hoạt động lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Gia hạn giấy phép hoạt động lao động 9 10 551