Ktl-icon-tai-lieu

giải chi tiết đề thi đại học môn sinh học năm 2011

Được đăng lên bởi Ren Lin
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5238 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hïng sinh
THPT Th¹ch Thµnh II
Gi¶i chi tiÕt c¸c bµi tËp trong ®Ò thi ®h n¨m 2011 - m· 357
Câu 1: P: AaBbDd
x
AaBbDd
HD.
- sè tæ hîp giao 23x 23 = 64.
- Sè tæ hîp cã chøa 2 gen tréi: C26 = 15
=> xác suất sinh một con có 2 alen trội trong kiểu gen là: 15/64.
Câu 7:Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy
định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo
các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F 1 cho giao phấn với nhau,
thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân
không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính
theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:
A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa
B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa
C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa
D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa
HD.
F2 có tỉ lệ KH: 1190 : 108 ≈ 11 : 1 = 12 = 6 x 2 => P: AAaa x Aa => F2: AAA =
aaa = 1 => §A: 1AAA: 5AAa : 5Aaa : 1aaa.
Câu 8: Nòi 1 -> nòi 3 do ®¶o ®o¹n CDEF
Nòi 3 -> nòi 4 do ®¶o ®o¹n DCGH
Nòi 4 -> nòi 2 do ®¶o ®o¹n ABFEH
Câu 9 : Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AaBbX eD X Ed đ đã xảy ra
hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính
theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abX ed được tạo ra từ cơ thể này là :
A 2,5%
B. 5,0%
C.10,0%
D. 7,5%
HD.
xÐt riªng tõng cÆp:
CÆp: XDeXdE -> giao tö Xde = 10%
CÆp: AaBb -> giao tö: ab = ¼
=> tæ hîp: abXde = 0,25 x 0,1 = 0,025 = 2,5%
Câu 10: Cho sơ đổ phả hệ sau:

Mong ®ång nghiÖp cïng gãp ý, chia SÎ !!!

Hïng sinh
THPT Th¹ch Thµnh II
Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở ngừoi do một trong hai alen của một
gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cá các cá thể trong phả hệ. Trong
những người thuộc phả hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu
gen do chưa có đủ thông tin là:
A. 8 và 13 B. 1 và 4
C. 17 và 20 D. 15 và 16
HD.
- BÖnh xuÊt hiÖn c¶ 2 giíi => gen Q§ tÝnh tr¹ng trªn NST thêng.
- Tính trạng di truyền liên tục qua các thế hệ => bệnh do gen trội quy định.
- Trong phả hệ những người bình thường đều có kiểu gen aa
(1,3,7,8,9,11,14,15,16,18,19)
- Những người bị bệnh (2,4,5,6,10,12,13) đều có kiểu gen Aa
- Riêng những người 17,20 có thể có kiểu gen AA hoặc Aa do được sinh ra từ cặp bố
mẹ 12 và 13 đều có kiểu gen Aa.
=> §¸p ¸n: C.
Câu 11: Ở một loài thực vật, tình trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li
độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B
ch...
Hïng sinh
THPT Th¹ch Thµnh II
Gi¶i chi tiÕt c¸c bµi tËp trong ®Ò thi ®h n¨m 201 1 - m· 357
Câu 1: P: AaBbDd x AaBbDd
HD.
- sè tæ hîp giao 2
3
x 2
3
= 64.
- Sè tæ hîp cã chøa 2 gen tréi: C
2
6
= 15
=> xác suất sinh một con có 2 alen trội trong kiểu gen là: 15/64.
Câu 7:Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy
định qu vàng. Dùng cônsixin xử các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo
các hạt này thu được các cây F
1
. Chọn ngẫu nhiên hai cây F
1
cho giao phấn với nhau,
thu được F
2
gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân
không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n khả năng thụ tinh. Tính
theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F
2
là:
A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa
C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa
HD.
F2 có tỉ lệ KH: 1190 : 108
11 : 1 = 12 = 6 x 2 => P: AAaa x Aa => F2: AAA =
aaa = 1 => §A: 1AAA: 5AAa : 5Aaa : 1aaa.
Câu 8: Nòi 1 -> nòi 3 do ®¶o ®o¹n CDEF
Nòi 3 -> nòi 4 do ®¶o ®o¹n DCGH
Nòi 4 -> nòi 2 do ®¶o ®o¹n ABFEH
Câu 9 : Trong quá trình giảm phân một thể kiểu gen
D d
e E
AaBbX X
đ đã xảy ra
hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính
theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử
d
e
abX
được tạo ra từ cơ thể này là :
A 2,5% B. 5,0% C.10,0% D. 7,5%
HD.
xÐt riªng tõng cÆp:
CÆp: X
D
e
X
d
E
-> giao tö X
d
e
= 10%
CÆp: AaBb -> giao tö: ab = ¼
=> tæ hîp: abX
d
e
= 0,25 x 0,1 = 0,025 = 2,5%
Câu 10: Cho sơ đổ phả hệ sau:
Mong ®ång nghiÖp cïng gãp ý, chia SÎ !!!
giải chi tiết đề thi đại học môn sinh học năm 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải chi tiết đề thi đại học môn sinh học năm 2011 - Người đăng: Ren Lin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giải chi tiết đề thi đại học môn sinh học năm 2011 9 10 176