Ktl-icon-tai-lieu

Giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ.

Được đăng lên bởi ngoquochuy24
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
________
Số: 15242/BTC-TCT
V/v: giải đáp chính sách về lệ
phí trước bạ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trong thời gian vừa qua việc triển khai thu lệ phí trước bạ đối với các loại
phương tiện xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng theo quy định tại Khoản 5, Điều 6,
Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính đã phát
sinh một số vướng mắc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xác
định tỷ lệ % lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô như: ô tô tải Van, xe ô tô Pickup….
Để thống nhất việc xác định tỷ lệ % lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện
xe ô tô tải và xe ô tô chở người, ngày 5/3/2012 Bộ Tài chính đã có công văn số
2824/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ hướng dẫn cụ thể việc
xác định tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ đối với loại phương tiện là xe ô tô tải Van, xe ô tô
Pickup….. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai thực hiện tại một số địa phương chưa
thực hiện đúng hướng dẫn và tinh thần chỉ đạo tại các công văn này.
Ngày 13/9/2012 Bộ Tài chính tiếp tục nhận được công văn số 7112/VAMA
ngày 13/9/2012 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam về việc giải đáp vướng
mắc về lệ phí trước bạ cho xe ô tô tải (pickup cabin kép) nội dung công văn này phản
ánh: Cùng một loại phương tiện vận tải là xe tải pickup chở hàng của một số thành viên
trong hiệp hội như Toyota, Ford, Isuzu, Misubishi… nhưng một số tỉnh, thành phố lại
áp dụng tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ khác nhau, có địa phương thu theo loại phương tiện xe
ô tô tải, có địa phương lại thu theo loại phương tiện ô tô chở người.
Để thực hiện thống nhất giữa các địa phương trong việc xác định tỷ lệ % lệ phí
trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô này, Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, khi tính lệ phí trước bạ thì căn cứ Giấy chứng
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan Đăng kiểm Việt
Nam cấp để xác định mức thu lệ phí trước bạ như sau:
1. Đối với các loại xe ô tô được sản xuất và lắp ráp trong nước: Căn cứ Giấy
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp.
2. Đối với các loại xe ô tô nhập khẩu: Căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.
Trường hợp trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường ô tô sản...
BỘ TÀI CHÍNH
________
Số: 15242/BTC-TCT
V/v: giải đáp chính sách về lệ
phí trước bạ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trong thời gian vừa qua việc triển khai thu lệ phí trước bạ đối với các loại
phương tiện xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng theo quy định tại Khoản 5, Điều 6,
Chương II, Thông s 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính đã phát
sinh một số vướng mắc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xác
định tỷ lệ % lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô như: ô tô tải Van, xe ô tô Pickup….
Để thống nhất việc xác định tỷ lệ % lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện
xe ô tải xe ô chở người, ngày 5/3/2012 Bộ Tài chính đã công văn số
2824/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ hướng dẫn cụ thể việc
xác định tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ đối với loại phương tiện xe ô tải Van, xe ô
Pickup….. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai thực hiện tại một số địa phương chưa
thực hiện đúng hướng dẫn và tinh thần chỉ đạo tại các công văn này.
Ngày 13/9/2012 Bộ Tài chính tiếp tục nhận được công văn số 7112/VAMA
ngày 13/9/2012 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô Việt Nam về việc giải đáp vướng
mắc về lệ phí trước bạ cho xe ô tải (pickup cabin kép) nội dung công văn này phản
ánh: Cùng một loại phương tiện vận tải là xe tải pickup chở hàng của một số thành viên
trong hiệp hội như Toyota, Ford, Isuzu, Misubishi… nhưng một stỉnh, thành phố lại
áp dụng tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ khác nhau, có địa phương thu theo loại phương tiện xe
ô tô tải, có địa phương lại thu theo loại phương tiện ô tô chở người.
Để thực hiện thống nhất giữa các địa phương trong việc xác định tỷ l% lệ phí
trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô này, Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, khi tính lệ phí trước bạ thì căn cứ Giấy chứng
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường do cơ quan Đăng kiểm Việt
Nam cấp để xác định mức thu lệ phí trước bạ như sau:
1. Đối với các loại xe ô được sản xuất lắp ráp trong nước: Căn c Giấy
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp.
2. Đối với các loại xe ô nhập khẩu: Căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.
Trường hợp trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi
trường ô sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo
vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu ở mục loại phương tiện (loại xe) xác định là xe ô tô
tải thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ 2%.
Trường hợp trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi
trường ô sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo
vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu ở mục loại phương tiện (loại xe) không xác định
xe ô tô tải thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người (10 - 20%).
3. Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ của cơ quan thuế ghi theo mức xe tải (2%)
đề nghị quan Công an cấp biển số đăng quản theo quy định đối với loại xe
tải.
4. n cứ Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt Nam, trường hợp ở mục loại phương
tiện ghi chưa đúng loại xe là ô tô tải hay ô chở người thì văn bản báo cáo Tổng
cục Thuế, báo cáo cơ quan Đăng kiểm kịp thời.
Giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ. - Trang 2
Giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ. - Người đăng: ngoquochuy24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ. 9 10 164