Ktl-icon-tai-lieu

giản đồ trạng thái sắt và cácbon

Được đăng lên bởi Cù Duy
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
tr­êng­sü­quan­t¨ng­thiÕt­gi¸p
khoa kü thuËt c¬ së

®Ò
®Ò tµi
tµi

øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
trong gi¶ng d¹y


Gi¶ng­viªn:­thiÕu­t¸­hoµng­v¨n­h¶o

khoa kü thuËt c¬ së

Bé m«n vÏ – c«ng nghÖ kim lo¹i

c«ng tr×nh
nghiªn cøu khoa häc
®Ò­tµi

gi¶n ®å tr¹ng th¸i s¾t - cacbon
(­øng­dông­cho­§µo­t¹o­sü­quan­ph©n­®éi­bËc­®¹i­häc­)

t¸c­gi¶­:­4/CN­hoµng­v¨n­h¶o

Bµi­4­:­hîp­kim­s¾t­–­cacbon­
* Môc ®Ých:
Trang bÞ cho häc viªn c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ
Hîp kim S¾t - Cacbon , vÒ Gi¶n ®å tr¹ng th¸i S¾t Cacbon, c¸ch x©y dùng vµ øng dông cña Gi¶n ®å.
Tõ ®ã lµm c¬ së cho viÖc häc tËp, nghiªn cøu vµ
c«ng t¸c sau nµy t¹i ®¬n vÞ.
* Yªu cÇu:
- Häc viªn n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.
- Thùc hµnh vÏ Gi¶n ®å tr¹ng th¸i thµnh th¹o.
- ¸p dông tèt vµo viÖc chÕ t¹o còng nh sö dông c¸c
chi tiÕt m¸y t¹i ®¬n vÞ.

Bµi­4­:­hîp­kim­s¾t­–­cacbon


Tµi liÖu tham kh¶o:

- Kim lo¹i häc vµ nhiÖt luyÖn
NXB §¹i häc – THCN. 1979.
- Bµi gi¶ng C«ng nghÖ kim lo¹i
Häc viÖn KTQS. 1975.

I.­S¾t­–­Cacbon­
1. Cac bon (C): Cacbon lµ nguyªn tè ¸ kim, cã hai d¹ng thï
h×nh: GraphÝt (gang) vµ Kim c¬ng. ë ®iÒu kiÖn thêng Cacbon æn
®Þnh ë thÓ GraphÝt, cßn Kim c¬ng æn ®Þnh ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt
cao. Trong hîp kim S¾t – Cacbon, Cacbon ë thÓ GraphÝt (G).
GraphÝt cã kiÓu m¹ng lôc gi¸c; mÒm. Trong thiªn nhiªn phÇn
lín Cacbon ë d¹ng v« ®Þnh h×nh (c¸c lo¹i than).
2. S¾t (Fe):S¾t lµ kim lo¹i, trong thiªn nhiªn S¾t cã trong c¸c
lo¹i quÆng, ®Êt ®¸, cã kh¸ nhiÒu ë líp vá tr¸i ®Êt. S¾t vµ hîp
kim cña S¾t ®ãng vai trß to lín trong sù tiÕn hãa vµ ph¸t triÓn
cña lÞch sö loµi ngêi.

I.­S¾t­–­Cacbon­
2. S¾t (Fe)
* C¬ tÝnh cña s¾t:
- b kÐo = 250 N/mm2
- ch

= 120 N/mm2

-

= 50 %

-

= 85 %

- HB

= 80 KG/mm2

- k

= 3000 KJ/m2

S¾t tuy cã ®é bÒn, ®é
cøng kh¸ cao song ch
a ®¸p øng ®îc c¸c
yªu cÇu cña kü thuËt.
Trong kü thuËt thêng
sö dông c¸c hîp kim
cña s¾t, cã c¬ tÝnh cao
h¬n, hÇu nh kh«ng
dïng s¾t nguyªn chÊt.

I.­S¾t­–­Cacbon­
2. S¾t (Fe)
* TÝnh thï h×nh cña s¾t:
S¾t tån t¹i ë hai d¹ng: Fe vµ Fe
- Fe cã kiÓu m¹ng lËp ph¬ng thÓ t©m; tån t¹i ë
c¸c kho¶ng nhiÖt ®é :
+ Díi 9110 C
+ Tõ 13920 C ®Õn 15390 C
- Fe cã kiÓu m¹ng lËp ph¬ng diÖn t©m; tån t¹i ë
c¸c kho¶ng nhiÖt ®é : Tõ 9110 C ®Õn 13920 C.

I.­S¾t­–­Cacbon­
3. C¸c t¬ng t¸c cña Fe - C
S¾t vµ Cacbon t¬ng t¸c víi nhau theo hai c¸ch:
- Cacbon hßa tan vµo s¾t t¹o thµnh dung dÞch r¾n Fe – C.
-Cacbon t¸c dông víi s¾t t¹o thµnh hîp chÊt hãa häc.
+ Dung dÞch r¾n Fe – C: Cacbon cã ®êng kÝnh nguyªn tö nhá
h¬n S¾t nªn dung dÞch r¾n Fe – C lµ dung dÞch r¾n xen kÏ.
Fe...
trêngsüquant¨ngthiÕtgi¸p
trêngsüquant¨ngthiÕtgi¸p
khoa kü thuËt c¬ së
khoa kü thuËt c¬ së
®Ò tµi
®Ò tµi
®Ò tµi
®Ò tµi
øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
trong gi¶ng d¹y
Gi¶ngviªn:thiÕut¸hoµngv¨nh¶o
giản đồ trạng thái sắt và cácbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giản đồ trạng thái sắt và cácbon - Người đăng: Cù Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
giản đồ trạng thái sắt và cácbon 9 10 417