Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi linh-heo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÉu sè 5.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-BL§TBXH
Gi¸o ¸n sè:.............................

Thêi gian thùc hiÖn: 45 phót
Tªn ch¬ng: Bµi to¸n liÖt kª
Thùc hiÖn ngµy........th¸ng......n¨m............

Tªn bµi: Ph¬ng ph¸p quay lui
Môc tiªu cña bµi:

Sau khi häc xong,ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
-

KiÕn thøc : Ph¸t biÓu ®îc néi dung chÝnh cña thuËt to¸n quay lui
Kü n¨ng : + ViÕt ®îc thuËt to¸n quay lui
+ VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i bµi to¸n liÖt kª b»ng ph¬ng ph¸p quay lui

-

Th¸i ®é : : Nghiªm tóc, chó ý l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong

häc tËp
§å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
I. æn ®Þnh líp häc:
Thêi gian: 01 phót

SÜ sè líp: ... /...
Sè häc sinh v¾ng:……………

Tªn:

II. thùc hiÖn bµi häc
TT

Néi dung

Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

1

DÉn nhËp

..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
2

- Ph¬ng ¸n 1:

(Gîi më, trao ®æi ph¬ng - Ph¬ng ¸n 2:
ph¸p häc, t¹o t©m thÕ tÝch - Ph¬ng ¸n 3:
cùc cña ngêi häc....)

Gi¶ng bµi míi
1. Giíi thiÖu thuËt
to¸n
- Néi dung chÝnh:

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Thêi
gian

- L¾ng nghe,suy nghÜ 02
tr¶ lêi c©u hái
phót

3

4

2. C¸c vÝ dô
Cñng cè kiÕn thøc vµ
kÕt thóc bµi
.........................................
.........................................
........................................
........................................
Híng dÉn tù häc

Nguån tµi liÖu tham kh¶o

......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....
Gi¸o ¸n sè:.............................
Thêi gian thùc hiÖn: 45 phót
Tªn ch¬ng: Bµi to¸n liÖt kª
Thùc hiÖn ngµy........th¸ng......n¨m............
Tªn bµi: Ph¬ng ph¸p quay lui
Môc tiªu cña bµi:
Sau khi häc xong,ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- KiÕn thøc : Ph¸t biÓu ®îc néi dung chÝnh cña thuËt to¸n quay lui
- Kü n¨ng : + ViÕt ®îc thuËt to¸n quay lui
+ VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i bµi to¸n liÖt kª b»ng ph¬ng ph¸p quay lui
- Th¸i ®é : : Nghiªm tóc, chó ý l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong
häc tËp
§å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
I. æn ®Þnh líp häc: Thêi gian: 01 phót
SÜ sè líp: ... /...
Sè häc sinh v¾ng:…………… Tªn:
II. thùc hiÖn bµi häc
TT Néi dung Ho¹t ®éng d¹y häc Thêi
gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1 DÉn nhËp
(Gîi më, trao ®æi ph¬ng
ph¸p häc, t¹o t©m thÕ tÝch
cùc cña ngêi häc....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
- Ph ¬ng ¸n 1 :
- Ph ¬ng ¸n 2 :
- Ph ¬ng ¸n 3 :
- L¾ng nghe,suy nghÜ
tr¶ lêi c©u hái
02
phót
2 Gi¶ng bµi míi
1. Giíi thiÖu thuËt
to¸n
- Néi dung chÝnh:
MÉu sè 5.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-BL§TBXH
Giáo án - Trang 2
Giáo án - Người đăng: linh-heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án 9 10 400