Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi thaygiaolanghp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 2

Bài : NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU :
 HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức .
 HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau .
II. CHUẨN BỊ :
 Học sinh : Ôn lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
 Giáo viên : Chuẩn bị phiếu học tập .
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
HS1 :+ Phát biểu quy tắc và làm bài .
Gọi hs lên KTBC :
- Chữa bài 5 trang 6 :
HS1 : Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa a/ x(x - y) + y(x - y)
thức ?
= x2 - xy + xy - y2
Làm bài tập 5 trang 6 - SGK
= x2 - y 2
b/ xn -1(x + y) - y(xn -1 + yn - 1)
= xn + xn -1y - xn -1 y - yn
= xn - y n
HS2 : - Chữa bài 5 trang 3 SBT
HS2 : - Chữa bài 5 trang 3 SBT
Kiểm tra vở BT của 5 hs.
Tìm x, biết :
2x(x - 5) - x(3 + 2x) = 26
2x2 - 10x - 3x - 2x2 = 26
- 13x = 26
Nhận xét và đánh giá điểm .
x = 26 : (-13)
x=-2
Hs nhận xét bài làm của bạn .
Hoạt động 2: 1. Quy tắc
1. Quy tắc
Nêu ví dụ như SGK .
Thực hiện theo yêu cầu của GV .
2
+ Cho hai đa thức x - 2 và 6x – 5x +1 .
Hãy nhân từng hạng tử của đa thức x - 2 với
(x - 2)( 6x2 - 5x + 1 )
2
từng hạng tử của đa thức 6x –5x + 1 .
= x.( 6x2 - 5x + 1 ) +
+ Hãy cộng các kết quả vừa tìm được ?
(-2). ( 6x2 - 5x + 1 )
+ Ta nói :
= 6x3 –17x2 + 11x + 2
6x3 –17x2 +11x + 2 là tích của đa thức x -2
và đa thức 6x2 –5x+ 1 .
+ Nhân đa thức với một đa thức ta làm thế nào HS phát biểu quy tắc .
?
+ Có nhận xét gì tích của hai đa thức ?
+ Tích của hai đa thức là một đa thức .
Thực hiện ?1 .
Gọi một hs khác lên thực hiện .
HS lên bảng trình bày ?1 , các hs còn lại làm
bài ra nháp .
1
2

?1 ( xy - 1 )( x3 - 2x - 6)
Hướng dẫn hs tìm hiểu chú ý SGk, nhân hai
đa thức đã sắp xếp.

=

1
xy.( x3 - 2x - 6) +
2

(-1).( x3 - 2x - 6)
1
2

= xy. x3 +

1
xy.(-2x) +
2

1
xy.(- 6) + (-1). x3 + (-1).(- 2x) + (-1).(-6)
2

=
Hoạt động 3: 2. Ap dụng
?2.
Cho hs hoạt động nhóm
Nhóm 1 : câu a - cách 1
Nhóm 2 : câu a - cách 2
Nhóm 3 : câu b - cách 1
Nhóm 4 : câu b - cách 2
Gọi hs cho biết cách làm bài của nhóm mình,
hs nhóm khác nhận xét .

?3 .
Yêu cầu hs đọc đề bài , nêu công thức tính
diện tích hình chữ nhật Gọi hs lên bảng trình
bày .

1 4
x y - x3 -x2y + 2x - 3xy + 6
2

* Chú ý : ( SGK)
Theo dõi và tìm hiểu chú ý .
2. Ap dụng
Hai hs lên bảng trình bày cách 1 .Các hs còn
lại làm bài theo nhóm .
?2.
a/ ( x + 3 )( x2 + 3x - 5 )
= x.(x2 + 3x - 5)+ 3.( x2 + 3x - 5)
= x3 + 3x2 -5x + 3x2 + 9x -15
= x3 + 6x2 + 4x -15.
b/ (xy - 1)(xy + 5)
= xy.(xy + 5) - (xy + 5)
= x2y2 + 5xy - xy -5
= x2y2 + 4xy -5
Đọc đề bài...
Tiết 2
Bài : NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU :
HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức .
HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau .
II. CHUẨN BỊ :
Học sinh : Ôn lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
Giáo viên : Chuẩn bị phiếu học tập .
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
Hoạt động của gv Hoạt động của hs
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
Gọi hs lên KTBC :
HS1 : Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa
thức ?
Làm bài tập 5 trang 6 - SGK
HS2 : - Chữa bài 5 trang 3 SBT
Kiểm tra vở BT của 5 hs.
Nhận xét và đánh giá điểm .
Hoạt động 2: 1. Quy tắc
Nêu ví dụ như SGK .
+ Cho hai đa thức x - 2 và 6x
2
– 5x +1 .
Hãy nhân từng hạng tử của đa thức x - 2 với
từng hạng tử của đa thức 6x
2
–5x + 1 .
+ Hãy cộng các kết quả vừa tìm được ?
+ Ta nói :
6x
3
–17x
2
+11x + 2 là tích của đa thức x -2
và đa thức 6x
2
–5x+ 1 .
+ Nhân đa thức với một đa thức ta làm thế nào
?
+ Có nhận xét gì tích của hai đa thức ?
Thực hiện ?1 .
Gọi một hs khác lên thực hiện .
Hướng dẫn hs tìm hiểu chú ý SGk, nhân hai
đa thức đã sắp xếp.
HS1 :+ Phát biểu quy tắc và làm bài .
- Chữa bài 5 trang 6 :
a/ x(x - y) + y(x - y)
= x
2
- xy + xy - y
2
= x
2
- y
2
b/ x
n -1
(x + y) - y(x
n -1
+ y
n - 1
)
= x
n
+ x
n -1
y - x
n -1
y - y
n
= x
n
- y
n
HS2 : - Chữa bài 5 trang 3 SBT
Tìm x, biết :
2x(x - 5) - x(3 + 2x) = 26
2x
2
- 10x - 3x - 2x
2
= 26
- 13x = 26
x = 26 : (-13)
x = - 2
Hs nhận xét bài làm của bạn .
1. Quy tắc
Thực hiện theo yêu cầu của GV .
(x - 2)( 6x
2
- 5x + 1 )
= x.( 6x
2
- 5x + 1 ) +
(-2). ( 6x
2
- 5x + 1 )
= 6x
3
–17x
2
+ 11x + 2
HS phát biểu quy tắc .
+ Tích của hai đa thức là một đa thức .
HS lên bảng trình bày ?1 , các hs còn lại làm
bài ra nháp .
?1 (
1
2
xy - 1 )( x
3
- 2x - 6)
=
1
2
xy.( x
3
- 2x - 6) +
(-1).( x
3
- 2x - 6)
=
1
2
xy. x
3
+
1
2
xy.(-2x) +
1
2
xy.(- 6) + (-1). x
3
+ (-1).(- 2x) + (-1).(-6)
Giáo án - Trang 2
Giáo án - Người đăng: thaygiaolanghp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án 9 10 856