Ktl-icon-tai-lieu

giáo án bóng rổ_đá cầu

Được đăng lên bởi NGOCGIAU
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU
TỔ TD – QP

GIÁO ÁN SỐ:1
CẦU LÔNG – ĐÁ CẦU
I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Bóng rổ:
- Học mới kỹ thuật dẫn bóng tại chổ ( trọng tâm cao, thấp).
- Nhằm giúp cho học sinh phải hiểu, nắm vững được kỹ thuật động tác dẫn bóng.
2.Đá cầu:
- Học mới kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Giúp cho học sinh phát triển được các tố chất nhanh, khéo léo…
- Đảm bảo lượng vận động cao nhất cho học sinh trong buổi học.
II ÑÒA ÑIEÅM – THỜI GIAN – PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân trường THPT Nguyễn Thị Diệu.
- Thời gian: 45 phút.
- Phương tiện: Quả bóng rổ, cầu đá, còi…
- Đối tượng:học sinh lớp 11D9
-Số lượng:
III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
PHAÀN – NOÄI DUNG

TG­ ÑL

(8phuùt)
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
2 phuùt
1.Nhaän lôùp:
­ Caùn söï taäp hôïp lôùp ­ ñieåm danh 
– baùo caùo ss
­ G/v kieåm tra trang phuïc, tình hình 
söùc khoeû
6 phuùt
2.Khởi động:
2Lx8N
Khởi động chung:
-Các khớp:cổ, khuỷu tay, vai,…
- Cơ: tay vai, tay ngực, lưng bụng, căng
các cơ,…
Khởi động chuyên môn: Căng cơ toàn
thân…
VÕ THỊ NGỌC GIÀU

PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ 
CHÖÙC
­Caùn söï taäp hôïp theo 4 haøng 
ngang
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X ( Gv)
­ Caùn söï ñieàu khieån lôùp khởi
động
x   x   x   x   x   x   x
x   x   x   x   x   x
x   x   x   x   x   x   x
x   x   x   x   x   x

X ( Gv)          x (Cs)

3.Phổ biến nội dung buổi học.
- Học mới kỹ thuật dẫn bóng tại chổ,
kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân.
PHAÀN CÔ BAÛN:
1. Đá cầu:
* Học mới: 
­ Phát cầu thấp chân chính diện bằng
mu bàn chân.

-G/v làm mẫu, phân tích kỹ thuật
đông tác.
(32phuùt
)
15phuùt

­ G/v phaân tích kó thuaät lại vaø 
laøm maãu kỹ thuật phaùt caàu thấp
chaân   chính   dieän   bằng mu bàn
chân.

10­15 lần
­ G/v chia 2 nhoùm taäp luyeän 
Nhoùm 1: Taäp phát cầu
­  Tư thế chuaån bò: VĐV đứng chân
trước, chân sau.Mũi bàn chân sau
chống xuống đất.Lúc này trọng tâm
dồn về chân trước, thân người hơi
khom.Tay cùng bên với chân phía sau   
cầm cầu, tay còn lại thả lỏng tự nhiên.
Mắt quan sát đối phương.
­Thực hiện đoäng   taùc:  Tay   cầm cầu
tung nhẹ cầu lên cao ngang tầm mắt,
hơi chếch về phía trước, khi cầu rơi
xuống chân phía sau lăng về trước duỗi
cẳng chân và bàn chân đẻ mu bàn chân
tiếp xúc với cầu.
2. Bóng rổ:
*Học mới:
- Kỹ thuật dần bóng tại chổ.

            x   x   x   x   x   x   x
               x   x   x   x   x   x   x
                               GV
­ G/v quan saùt söûa sai cho h/s

­G/v làm mẫu lại kỹ thuật dần bóng
­ G/v chia 2 nho...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU
TỔ TD – QP
GIÁO ÁN SỐ:1
CẦU LÔNG – ĐÁ CẦU
I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Bóng rổ:
- Học mới kỹ thuật dẫn bóng tại chổ ( trọng tâm cao, thấp).
- Nhằm giúp cho học sinh phải hiểu, nắm vững được kỹ thuật động tác dẫn bóng.
2.Đá cầu:
- Học mới kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Giúp cho học sinh phát triển được các tố chất nhanh, khéo léo…
- Đảm bảo lượng vận động cao nhất cho học sinh trong buổi học.
II ÑÒA ÑIEÅM – THỜI GIAN – PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân trường THPT Nguyễn Thị Diệu.
- Thời gian: 45 phút.
- Phương tiện: Quả bóng rổ, cầu đá, còi…
- Đối tượng:học sinh lớp 11D9
-Số lượng:
III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
PHAÀN – NOÄI DUNG TG- ÑL PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ
CHÖÙC
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
1.Nhaän lôùp:
- Caùn söï taäp hôïp lôùp - ñieåm danh
– baùo caùo ss
- G/v kieåm tra trang phuïc, tình hình
söùc khoeû
2.Khởi động:
Khởi động chung:
-Các khớp:cổ, khuỷu tay, vai,…
- Cơ: tay vai, tay ngực, lưng bụng, căng
các cơ,…
Khởi động chuyên môn: Căng cơ toàn
thân…
(8phuùt)
2 phuùt
6 phuùt
2Lx8N
-Caùn söï taäp hôïp theo 4 haøng
ngang
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X ( Gv)
- Caùn söï ñieàu khieån lôùp khởi
động
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
VÕ TH NG C GIÀU
giáo án bóng rổ_đá cầu - Trang 2
giáo án bóng rổ_đá cầu - Người đăng: NGOCGIAU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giáo án bóng rổ_đá cầu 9 10 912