Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa 8

Được đăng lên bởi buongbula
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 29

Ngày soạn 7/03/2015

Tiết 55

Ngày dạy

/03/2015

Bài 37: Axit- Bazơ- Muối ( tiết 1)
1. MỤC TIÊU
1.1.Kiến thức: Qua bài học HS biết được:
- Định nghĩa axit, bazơ theo thành phần phân tử.
-Cách gọi tên axit, bazơ.
1.2. Kĩ năng:
- Phân loại được axit, bazơ theo công thức hóa học cụ thế.
- Viết được CTHH của một số axit, bazơ, muối khi biết hóa trị của kim loại và gốc axit.
- Đọc được tên một số dung dịch axit, bazơ cụ thể bằng giấy quì tím.
- Tính được khối lượng của một số axit ,bazơ tạo thành trong phản ứng.
1.3. Thái độ: Giúp học sinh có thái độ yêu thích học bộ môn hóa học.
1.4. Trọng tâm:
- Định nghĩa axit, bazơ, muối.
- Cách gọi tên axit, bazơ.
- Phân loại axit ,bazơ.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Phương tiện dạy học
2.1.1. Giáo viên: Bảng, máy chiếu, phiếu bài tập

2.1.2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung tiết học trước khi lên lớp.
2.2. Phương pháp: Thảo luận nhóm, đàm thoại, làm việc cá nhân.
3. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
3.1. Ổn định lớp học (1p)
Lớp 8A2 …../……HS
3.2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu tính chất hóa học của nước.
- Viết phương trình phản ứng minh họa.
3.3. Bài mới
Mở đầu: Ở bài “nước”, các em đã làm qen với một hợp chất mới đó là axit. Axit là hợp
chất được tạo ra do sự hóa hợp của nước và oxit axit. Vì vậy chúng là những chất như thế
nào? Có công thức hóa học và tên gọi ra sao? Được phân loại như thế nào? Chúng ta
cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay.
Hoạt động của GV
- GV: Yêu cầu HS đọc

Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Axit ( 30’)
- HS: Đọc thông tin SGK.

thông tin SGK trang 126.
- GV: Kể tên 3 chất axit mà

Nội dung ghi bảng
I. AXIT
1. Khái niệm(7’)

-HS: HCl, HNO3, H2SO4….

em biết?

- Phân tử axit gồm có 1 hay
nhiều nguyên tử hidro liên

- GV: Nhận xét thành phần

-HS: Trong thành phần

kết với gốc axit, các nguyên

phân tử của các axit đó?

phân tử các axit đều có 1

tử hidro này có thể thay thế

hay nhiều nguyên tử hidro

bằng các nguyên tử kim

liên kết với gốc axit ( -Cl,

loại.

-NO3, =SO4).
-GV: Nêu khái niệm

-GV: Trong các axit HNO3,

-HS: Trả lời

2. Công thức hóa học của

axit H2SO4….Chúng ta xét

( Gốc axit là do tách phân tử axit(3’)

CTHH của chúng đều có H

axit ra thì có một phần là H

Gồm 1 hay nhiều nguyên tử

và khác nhau ở gốc axit.

và một phần là nhóm

hidro liên kết với gốc axit.

-Nếu cô gọi gốc axit là X và nguyên tử-trang143- thì

HnX

hóa trị của gốc axit là n thì

nhóm nguyên tử đấy gọi là

Trong đó:

có em nào có thể phát biểu

gốc axit)

X: gốc axit

cho cô công thức hóa học

n: chỉ số nguyên tử hidro (

của axit không?
- GV c...
Tuần 29 Ngày soạn 7/03/2015
Tiết 55 Ngày dạy /03/2015
Bài 37: Axit- Bazơ- Muối ( tiết 1)
1. MỤC TIÊU
1.1.Kiến thức: Qua bài học HS biết được:
- Định nghĩa axit, bazơ theo thành phần phân tử.
-Cách gọi tên axit, bazơ.
1.2. Kĩ năng:
- Phân loại được axit, bazơ theo công thức hóa học cụ thế.
- Viết được CTHH của một số axit, bazơ, muối khi biết hóa trị của kim loại và gốc axit.
- Đọc được tên một số dung dịch axit, bazơ cụ thể bằng giấy quì tím.
- Tính được khối lượng của một số axit ,bazơ tạo thành trong phản ứng.
1.3. Thái độ: Giúp học sinh có thái độ yêu thích học bộ môn hóa học.
1.4. Trọng tâm:
- Định nghĩa axit, bazơ, muối.
- Cách gọi tên axit, bazơ.
- Phân loại axit ,bazơ.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Phương tiện dạy học
2.1.1. Giáo viên: Bảng, máy chiếu, phiếu bài tập
Giáo án hóa 8 - Trang 2
Giáo án hóa 8 - Người đăng: buongbula
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án hóa 8 9 10 356