Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án huấn luyện kỹ thuật

Được đăng lên bởi phamthanh049
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L÷ ®oµn 202

phßng kü thuËt

Gi¸o ¸n
huÊn luyÖn kü thuËt
(dïng cho líp tËp huÊn c¸n bé n¨m 2041)

N¨m 2014

L÷ ®oµn 202

phßng kü thuËt

Gi¸o ¸n
huÊn luyÖn kü thuËt
Bµi: Néi dung b¶o qu¶n, b¶o dìng vò khÝ bé binh theo chÕ ®é ngµy, tuÇn vµ
quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vò khÝ, khÝ tµi, ®¹n dîc.

Ngµy ....... th¸ng 01 n¨m 2014
Phª duyÖt
cña ®/c chñ nhiÖm kü thuËt
1 - Phª duyÖt gi¸o ¸n: HuÊn luyÖn chuyªn ngµnh kü thuËt Qu©n khÝ.
§Ò môc: Néi dung b¶o qu¶n, b¶o dìng vò khÝ bé binh theo chÕ ®é ngµy, tuÇn
vµ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vò khÝ, khÝ tµi, ®¹n dîc.
Cña ®ång chÝ: Thîng óy NguyÔn V¨n Ho¹t TLQK
2 - §Þa ®iÓm phª duyÖt:
a - T¹i thùc ®Þa:
b - T¹i ®¬n vÞ: T¹i phßng lµm viÖc cña c¬ quan.
3 - Néi dung phª duyÖt:
a - Néi dung cña gi¸o ¸n: ...................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
b - Khi thùc hµnh huÊn luyÖn: ............................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
4 - KÕt luËn:
............................................................................................................
............................................................................................................
TL l÷ ®oµn trëng
chñ nhiÖm kü thuËt

PhÇn 1
ý ®Þnh huÊn luyÖn
I- Môc ®Ých - yªu cÇu;

1. Môc ®Ých:
- Giíi thiÖu cho líp tËp huÊn vÒ c«ng t¸c b¶o qu¶n mét sè lo¹i VKTBKT. Vµ
c«ng t¸c qu¶n lý VKTB t¹i ®¬n vÞ.
2. Yªu cÇu:
- N¾m ch¾c tÝnh n¨ng c¸c lo¹i vò khÝ hiÖn cã, c¸c néi dung b¶o qu¶n vò khÝ
ngµy, tuÇn, sö dông thµnh th¹o c¸c dông cô b¶o qu¶n vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö
dông.
II- Néi dung huÊn luyÖn
1.Néi dung b¶o qu¶n vò khÝ trang bÞ ngµy tuÇn.

2. Mét sè quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông vò khÝ ®¹n ë ®¬n vÞ.
III- Thêi gian:
- Toµn bµi
02.00

- Lý thuyÕt 01.00
- Thùc hµnh 00.45
- KiÓm tra 0.15

IV- Tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn

1.Tæ chøc
LÊy ®éi h×nh líp tËp huÊn ®Ó lªn líp.
2. Ph¬ng ph¸p
a, Ngêi huÊn luyÖn: Trî lý vò khÝ - PKT.
b, Ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn:
- Lý thuyÕt: truyÒn ®¹t bµi gi¶ng kÕt hîp chØ dÉn trªn tranh vÏ vµ trªn
VKTBKT.
- Thùc hµnh: Gi¸o viªn lµm mÉu, võa nãi võa lµm. Chia thµnh c¸c tiÓu ®éi ®Ó
luyÖn tËp.
V- §Þa ®...
L÷ ®oµn 202
phßng kü thuËt
Gi¸o ¸n
huÊn luyÖn kü thuËt
(dïng cho líp tËp huÊn c¸n bé n¨m 2041)
N¨m 2014
Giáo án huấn luyện kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án huấn luyện kỹ thuật - Người đăng: phamthanh049
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo án huấn luyện kỹ thuật 9 10 207