Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lao động

Được đăng lên bởi viendongtrieu-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n lao ®éng líp 6A
Ngµy so¹n: …..……/…..……/ 2012
TuÇn: ………………………
C«ng viÖc: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Thêi gian thùc hiÖn: Ngµy ………/………/ 2012
A.Môc tiªu: Gi¸o dôc HS:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. C¸c kü n¨ng sèng gi¸o dôc HS:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...
C.ChuÈn bÞ:
-GV: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
-HS: Dông cô lao ®éng gåm:
Lo¹i dông cô

Sè dông cô
tæ 1

Sè dông cô
tæ 2

Sè dông cô
Tæ 3

D.TiÕn tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc
I-TËp trung HS:
1. §iÓm danh:
-Tæng sè: ………………………….
-Cã mÆt: ……………………………………………………….
-V¾ng : ……………………………………………………….…
2. KiÓm tra dông cô:
-Sè HS ®a ®óng dông cô: …………………….……………………………………………………………………………………………….
-Sè HS ®a sai dông cô( kh«ng ®a): .……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nh¾c nhë HS ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng.
II-NhËn c«ng viÖc tõ Ban lao ®éng nhµ trêng
1. GV vµ Líp Phã lao ®éng nhËn c«ng viÖc
2. Ph©n c«ng c«ng viÖc theo ®¬n vÞ tæ:
GIÁO VIÊN: NGYỄN QUANG MINH

N¨m häc: 2012 - 2013

Gi¸o ¸n lao ®éng líp 6A
-Tæ 1:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-Tæ 2:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-Tæ 3:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III-TiÕn hµnh thùc hiÖn:
1. GV híng dÉn HS lµm viÖc:
Bíc 1:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bíc 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bíc 3: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. HS thùc hiªn c«ng viÖc ®îc giao,GV gi¸m s¸t ®«n ®èc.
IV-KÕt thóc c«ng viÖc:
1. §iÓm danh:…………………….....
2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng: …………………………………………………………..
3. NhËn xÐt:
- Khen : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nh¾c nhë:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. DÆn dß:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E.Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GIÁO VIÊN: NGYỄN QUANG MINH

N¨m häc: 2012 - 2013

...
Gi¸o ¸n lao ®éng líp 6A
Ngµy so¹n: …..……/…..……/ 2012
TuÇn: ………………………
C«ng viÖc: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Thêi gian thùc hiÖn: Ngµy ………/………/ 2012
A.Môc tiªu: Gi¸o dôc HS:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. C¸c kü n¨ng sèng gi¸o dôc HS:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...
C.ChuÈn bÞ:
-GV: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
-HS: Dông cô lao ®éng gåm:
Lo¹i dông cô
Sè dông cô
tæ 1
Sè dông cô
tæ 2
Sè dông cô
Tæ 3
D.TiÕn tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc
I-TËp trung HS:
1. §iÓm danh:
-Tæng sè: ………………………….
-Cã mÆt: ……………………………………………………….
-V¾ng : ……………………………………………………….…
2. KiÓm tra dông cô:
-Sè HS ®a ®óng dông cô: …………………….……………………………………………………………………………………………….
-Sè HS ®a sai dông cô( kh«ng ®a): .……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nh¾c nhë HS ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng.
II-NhËn c«ng viÖc tõ Ban lao ®éng nhµ tr êng
1. GV vµ Líp Phã lao ®éng nhËn c«ng viÖc
2. Ph©n c«ng c«ng viÖc theo ®¬n vÞ tæ:
GIÁO VIÊN: NGYỄN QUANG MINH N¨m häc: 2012 - 2013
Giáo án lao động - Trang 2
Giáo án lao động - Người đăng: viendongtrieu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án lao động 9 10 102