Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lý thuyết

Được đăng lên bởi Huyền Kliz
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang b×a 1

MÉu sè 5 (Khæ 19x26,5)
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-BL§TBXH
§¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp (nÕu cã)
(ph«ng ch÷: VnTime, in hoa, cì ch÷: 14)
....................................................
C¬ së d¹y nghÒ
(ph«ng ch÷: VnTime, in hoa, cì ch÷: 14, ®Ëm)
...................................................

Sæ gi¸o ¸n

Lý thuyÕt
M«n häc: C«ng nghÖ hµn
Líp : ......................Kho¸ : ..................
Hä vµ tªn gi¸o viªn : NguyÔn V¨n Ngäc
N¨m häc:..............................................

QuyÓn sè:.......

MÉu sè 5.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-BL§TBXH

Gi¸o ¸n sè: 01

Thêi gian thùc hiÖn: 3 giê
Ch¬ng 1: Kh¸i niÖm chung.
Thùc hiÖn ngµy........th¸ng......n¨m............
Tªn bµi d¹y: Kh¸i niÖm chung vÒ hµn

Môc tiªu cña bµi:
Sau khi häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- Tr×nh bµy ®îc thôc chÊt vµ ®Æc diÓm cña qu¸ tr×nh hµn.
- Ph©n lo¹i ®îc c¸c phuong ph¸p hµn.
- Tr×nh bµy ®îc tæ chøc kim lo¹i mèi hµn vµ vïng phô cËn.
§å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc:
- Phßng häc lý thuyÕt cã ®Çy ®ñ bµn ghÕ, b¶ng, phÊn....
I. æn ®Þnh líp häc:
Thêi gian: 05’
- KiÓm tra sÜ sè:
- Nh¾c nhë: VÒ ®i häc ®óng giê, vÖ sinh phßng häc,…
II. Thùc hiÖn bµi häc
TT

Néi dung

1

DÉn nhËp

2

Gi¶ng bµi míi
( §Ò c¬ng bµi gi¶ng)
- Tên bài dạy:

Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc
viªn
sinh
Giới thiệu đôi nét về Lắng nghe, Ghi
ngành hàn trong sản chép.
xuất thực tế.

Thêi
gian
05’

- Nêu
tên bài học và ghi
lên bảng.
Thuyết trình thông
báo mục tiêu bài
học.

- Nghe và ghi tên
bài học vào vở.
- Lắng nghe, ghi
nhớ các mục tiêu
cần đạt.

05’

1. Thực chất và đặc điểm quá
trình hàn

- Thuyết trình ở
phần này chúng ta
sẽ tìm hiểu những gì

- Lắng nghe, ghi
nhớ

05’

1.1. Thực chất quá trình hàn

-Thuyết trình, ghi ý
chính.

- Quan sát, lắng
nghe và ghi nhớ.

12’

1.2. Đặc điểm, ứng dụng quá

- Đặt câu hỏicho

- Trả lời câu hỏi,

12’

- Mục tiêu:

- Nội dung chính của bài học
1. Thực chất và đặc điểm
quá trình hàn
2. Phân loại các phương
pháp hàn
3. Tổ chức KL mối hàn và
vùng phụ cận

trình hàn

HS, thảo luận cùng
HS về đặc điểm.
2. Phân loại các phương pháp - Thuyết trình tổng
hàn:
quan về các phương
pháp

thảo luận về đặc
điểm.
- Lắng nghe, ghi
nhớ

2.1. Phân loại theo trạng thái
hàn

-Thuyết trình, ghi ý
chính.

- Quan sát, lắng
nghe và ghi nhớ.

12’

2.2. Phân loại năng lượng sử
dụng

-Thuyết trình, ghi ý
chính.

- Quan sát, lắng
nghe và ghi nhớ.

12’

2.3. Theo mức độ tự động
hóa:

- Đặt câu hỏi cho
HS, thảo luận cùng
HS.

- Trả lời câu...
Trang b×a 1 MÉu sè 5 (Khæ 19x26,5)
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-BL§TBXH
§¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp (nÕu cã)
(ph«ng ch÷: VnTime, in hoa, cì ch÷: 14)
....................................................
C¬ së d¹y nghÒ
(ph«ng ch÷: VnTime, in hoa, cì ch÷: 14, ®Ëm)
...................................................
Sæ gi¸o ¸n
Lý thuyÕt
M«n häc: C«ng nghÖ hµn
Líp : ......................Kho¸ : ..................
Hä vµ tªn gi¸o viªn : NguyÔn V¨n Ngäc
N¨m häc:..............................................
QuyÓn sè:.......
giáo án lý thuyết - Trang 2
giáo án lý thuyết - Người đăng: Huyền Kliz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giáo án lý thuyết 9 10 351