Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Được đăng lên bởi thcsphuong2-nn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tuần:
Lớp:
Ngày soạn:
GIÁO AN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
I.
MỤC TIÊU:
- Thúc đẩy quá trình học tập và hoạt động của lớp trong tuần qua.
- Rút ra được những ưu điểm và nhược điểm của học sinh.
- Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh.
- Giúp học sinh có ý kiến, phát biểu ý kiến trước tập thể, để từ đó mỗi học sinh
phấn đấu hoàn thiện bản thân, tự tin trước tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng.
- Đề ra công việc cụ thể cho tuần tới, để học sinh lên kế hoạch và thực hiện tốt
những yêu cầu của giáo viên đề ra.
II.
CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Chuẩn bị trước kế hoạch và phương hướng hoạt dộng cho tuần tới của
lớp thông qua nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm. Tổng kết hoạt
động tuần trước. Chia nhóm học sinh thực hiện gốc thanh niên.
2. Học sinh:
- Ban cán sự lớp tổng kết hoạt động trong tuần, ghi nhận lại để báo cáo trước lớp.
- Thư ký ghi lại biên bản sinh hoạt chủ nhiệm.
3. Phương pháp:
- Lắng nghe, quan sát học sinh.
- Phổ biến thông tin của nhà trường.
- Khuyến khích động viên học sinh tiếp tục và tham gia các hoạt động, các phong
trào của nhà trường.
- Khen thưởng những biểu hiện tốt của học sinh, đồng thời xử lí những vi phạm của
học sinh.
III.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Ổn định lớp: 1p
2. Tiến hành:
THỜI
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
GIAN
CỦA GIÁO
CỦA HỌC SINH
VIÊN
- Lớp trưởng điều hành buổi sinh
hoạt theo các trình tự:
1. Các tổ trưởng: Báo cáo hoạt
động nề nếp, tác phong và học tập
trong tuần qua.
- Tổ 1:…………………….
- Tổ 2:…………………….
- Tổ 3:…………………….
- Tổ 4:……………………
Ý kiến về phần sơ kết của tổ
trưởng: (Lớp trưởng điều hành)
2. Lớp phó học tập:
Nhận xét kết quả học tập.
* Chuẩn bị bài của các bạn.

* Báo cao về trật tự, phong trào
của lớp trong tuần qua và nêu HS
vi phạm.
* Tinh thần xây dựng bài ở lớp.
3. Giữ gìn trật tự trong giờ học,
thực hiện nội qui:
4. Thông báo lao động, vệ sinh
lớp.
5. Nhận xét tình hình chung của
lớp: (lớp trưởng)
6. Thu, chi tiền quỹ: (Thủ quỹ báo
cáo) lên bảng viết cùng các tổ
trưởng
7. Sinh hoạt văn nghệ hoặc kể
chuyện.
8. Nhận xét tình hình lớp trong
tuần: GVCN
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
……………………………………
……………………………………
9. GVCN phổ biến kế hoạch tuần
tới:
GVCN phổ biến công tác của nhà
trường và đưa ra hướng phấn đấu
cho tuần tới.
…………………………………..
………………………………….
……………………………………
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….
10. Thư kí: Ghi nhận lại tất cả các
hoạt động diễn ra trong quá trình
sinh hoạt

...
Tuần:
Lớp:
Ngày soạn:
GIÁO AN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
I. MỤC TIÊU:
- Thúc đẩy quá trình học tập và hoạt động của lớp trong tuần qua.
- Rút ra được những ưu điểm và nhược điểm của học sinh.
- Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh.
- Giúp học sinh có ý kiến, phát biểu ý kiến trước tập thể, để từ đó mỗi học sinh
phấn đấu hoàn thiện bản thân, tự tin trước tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng.
- Đề ra công việc cụ thể cho tuần tới, để học sinh lên kế hoạch và thực hiện tốt
những yêu cầu của giáo viên đề ra.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Chuẩn bị trước kế hoạch và phương hướng hoạt dộng cho tuần tới của
lớp thông qua nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm. Tổng kết hoạt
động tuần trước. Chia nhóm học sinh thực hiện gốc thanh niên.
2. Học sinh:
- Ban cán sự lớp tổng kết hoạt động trong tuần, ghi nhận lại để báo cáo trước lớp.
- Thư ký ghi lại biên bản sinh hoạt chủ nhiệm.
3. Phương pháp:
- Lắng nghe, quan sát học sinh.
- Phổ biến thông tin của nhà trường.
- Khuyến khích động viên học sinh tiếp tục và tham gia các hoạt động, các phong
trào của nhà trường.
- Khen thưởng những biểu hiện tốt của học sinh, đồng thời xử lí những vi phạm của
học sinh.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Ổn định lớp: 1p
2. Tiến hành:
THỜI
GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH
- Lớp trưởng điều hành buổi sinh
hoạt theo các trình tự:
1. Các tổ trưởng: Báo cáo hoạt
động nề nếp, tác phong và học tập
trong tuần qua.
- Tổ 1:…………………….
- Tổ 2:…………………….
- Tổ 3:…………………….
- Tổ 4:……………………
Ý kiến về phần sơ kết của tổ
trưởng: (Lớp trưởng điều hành)
2. Lớp phó học tập:
Nhận xét kết quả học tập.
* Chuẩn bị bài của các bạn.
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM - Trang 2
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM - Người đăng: thcsphuong2-nn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM 9 10 806