Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiểu học

Được đăng lên bởi minhngoctdm
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Keá hoaïch baøi daïy Tuaàn:
LÒCH BAÙO GIAÛNG TUAÀN 25
THÖÙ MOÂN TIEÁT BAØI DAÏY
HAI
24/2
Taäp ñoïc
Keå chuyeän
73-74 Hoäi vaät
Toaùn 121 Thöïc haønh xem ñoäng hoà (tt)
Tin học 49 Giaùo vieân boä moân
Theå duïc 49 Giaùo vieân boä moân
Chaøo côø 25 Tuaàn 25
BA
25/2
Chính taû 49 Hoäi vaät
Toaùn 122 Baøi toaùn lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò.
Taäp vieát 25 OÂn chöõ hoa S
26/3
Taäp ñoïc 75
Hoäi ñua voi ôû Taây Nguyeân
Toaùn 123 Luyeän taäp.
TNXH 49 Ñoäng vaät (MT)
Ñaïo ñöùc 25 Thöïc haønh kó naêng giöõa HKII
ATGT Thöïc haønh kyõ naêng an toaøn giao thoâng (T1)
NAÊM
27/2
Chính taû 50 Hoäi ñua voi ôû Taây Nguyeân
Toaùn 124
Luyeän töø vaø
caâu
25 Nhaân hoaù _ Traû lôøi caâu hoûi Vì sao?
Myõ thuaät 25 Giaùo vieân boä moân
Thuû coâng 25 Laøm loï hoa gaén töôøng T(1)
SAÙU
28/2
Taäp laøm vaên 25 Keå veà leã hoäi(KNS)
Toaùn 125 Tieàn Vieät Nam
TNXH 50 Coân truøng (MT)-(KNS)
Anh vaên 50 Giaùo vieân boä moân
HÑTT 25 Mừng Đảng-Mừng Xuân
Nguyeãn Thò Minh Ngoïc- Tröôøng tieåu hoïc Nguyeãn Du 1
Giáo án tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tiểu học - Người đăng: minhngoctdm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo án tiểu học 9 10 111