Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiểu học

Được đăng lên bởi minhngoctdm
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên Nguyễn Thị Minh Ngọc

LÒCH BAÙO GIAÛNG TUAÀN 24
THÖÙ

MOÂN
Taäp ñoïc

TIEÁT

BAØI DAÏY

70-71

Ñoái ñaùp vôùi vua(KNS)

Toaùn

116

Luyeän taäp

Theå duïc-TH

47

Giaùo vieân boä moân

Chaøo côø

24

Tuaàn 24

Chính taû

47

Ñoái ñaùp vôùi vua

BA

Toaùn

117

Luyeän taäp chung

18/02

Taäp vieát

24

OÂn chöõ hoa R

ATGT

6

An toaøn khi ñi oâtoâ, xe buyùt

Taäp ñoïc

72

Toaùn

118

HAI
17/02

TÖ
19/02

NAÊM
20/02

SAÙU
21/02

Keå chuyeän

Tieáng ñaøn
Laøm quen vôùi chöõ soá La Maõ

Anh văn-TH
Myõ thuaät

24

Giaùo vieân boä moân

Đạo đức

24

Toân troïng ñaùm tang (tieát 2)(KNS)

Chính taû

48

Tieáng ñaøn

Toaùn

119

Luyeän taäp

Luyeän töø vaø
caâu

24

Thuû coâng

24

Ñan nong ñoâi (T2)

TNXH

47

Hoa(KNS)

Taäp laøm vaên

24

Nghe keå: Ngöôøi baùn quaït may maén

Toaùn

120

Thöïc haønh xem ñoàng hoà

TNXH

48

Quaû(KNS)

Anh vaên

48

Giaùo vieân boä moân

HÑTT

24

Giöõ gìn neàn vaên hoùa daân toäc.

TN veà ngheä thuaät. Daáu phaåy.

1

Giáo viên Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thöù

hai,

ngaøy 2

thaùng 2

naêm 2015


Tieát 70-71
MOÂN : TAÄP ÑOÏC _ KEÅ CHUYEÄN
BAØI: ÑOÁI ÑAÙP VÔÙI VUA(KNS)
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Taäp ñoïc:
-

Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø.

-

Hieåu noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän: Ca ngôïi Cao Baù Quaùt thoâng minh ñoái ñaùp
gioûi, coù baûn lónh töø nhoû.

-

Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi SGK.

Keå chuyeän:
-

Bieát saép xeáp caùc tranh SGK cho ñuùng thöù töï vaø keå laïi ñuùng töøng ñoaïn cuûa caâu
chuyeän döïa theo tranh minh hoïa.( Hoïc sinh khaù, gioûi keå laïi toaøn boä caâu chuyeãn).

*GDKNS: Töï nhaän thöùc. Theå hieän söï töï tin.Tö duy saùng taïo.Ra quyeát ñònh.
II. Phöông tieändaïy hoïc: Tranh minh hoïa (SGK)
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Taäp ñoïc.
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
Chöông trình xieác ñaëc saéc.
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi ñoaïn 2 -3hs ñoïc vaøtraû lôøi caâu hoûi.
ñoïc.
Nhaän xeùt,tuyên dương.
2/ Daïy baøi môùi.
a/ Khaùm phaù:
GV cho hoïc sinh quan saùt tranh tìm hieåu
veà noäi dung böùc tranh.
HS thaûo luaän nhoùm ñoâi döï ñoaùn noäi dung
böùc tranh.
GV choát vaø keát hôïp giôùi thieäu baøi
Ñoái ñaùp vôùi vua
b/ Keát noái:
b.1 Luyeän ñoïc trôn:
- GV ñoïc maãu toaøn baøi.
- Ñoïc töøng caâu ,tìm töø khoù, luyeän caùch
-Cho hoïc sinh ñoïc baøi.
phaùt aâm.
- Ñoïc töøng ñoaïn, giaûi nghóa töø, ngaét
nghæ hôi ñuùng.
Moät laàn, / vua Minh … Long/
Nöôùc … leo leûo / caù ñôùp caù.//
Trôøi naéng … chang...
Giáo viên Nguyễn Thị Minh Ngọc
LÒCH BAÙO GIAÛNG TUAÀN 24
THÖÙ MOÂN TIEÁT BAØI DAÏY
HAI
17/02
Taäp ñoïc
Keå chuyeän
70-71 Ñoái ñaùp vôùi vua(KNS)
Toaùn 116 Luyeän taäp
Theå duïc-TH
47
Giaùo vieân boä moân
Chaøo côø 24 Tuaàn 24
BA
18/02
Chính taû 47 Ñoái ñaùp vôùi vua
Toaùn 117 Luyeän taäp chung
Taäp vieát 24 OÂn chöõ hoa R
ATGT 6 An toaøn khi ñi oâtoâ, xe buyùt
19/02
Taäp ñoïc 72
Tieáng ñaøn
Toaùn 118 Laøm quen vôùi chöõ soá La Maõ
Anh văn-TH
Myõ thuaät 24
Giaùo vieân boä moân
Toân troïng ñaùm tang (tieát 2)(KNS)
Đạo đức
24
NAÊM
20/02
Chính taû 48 Tieáng ñaøn
Toaùn 119 Luyeän taäp
Luyeän töø vaø
caâu
24
TN veà ngheä thuaät. Daáu phaåy.
Thuû coâng 24 Ñan nong ñoâi (T2)
TNXH 47 Hoa(KNS)
SAÙU
21/02
Taäp laøm vaên 24 Nghe keå: Ngöôøi baùn quaït may maén
Toaùn 120 Thöïc haønh xem ñoàng hoà
TNXH 48 Quaû(KNS)
Anh vaên 48 Giaùo vieân boä moân
HÑTT 24 Giöõ gìn neàn vaên hoùa daân toäc.
1
Giáo án tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tiểu học - Người đăng: minhngoctdm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo án tiểu học 9 10 455