Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Án tuần 23

Được đăng lên bởi phamthihien-c1-tienyen-edu-vn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 32

Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014
Tập đọc

TIẾT 63: LUÂT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
I. Mục tiêu.
- Đọc đúng:
- Đọc bài văn rõ ràng rành mạch và phù hợp với một giọng đọc một văn bản luật.
- Hiểu nội dung 4 điều luật của Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Phiếu bài tập
- Thẻ a,b,c.
2.Ph¬ng ph¸p
-pp động não, hỏi đáp, thảo luận nhóm, kt đặt câu hỏi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
1. Hoạt động 1: Khởi động ( 5 /)
a. Kết quả mong đợi: Tạo hứng thú, HS ôn lại bài.
b. Phương pháp – kỹ thuật dạy học: Hỏi – đáp, thực hành
c. Đồ dùng/ thiết bị dạy học: SGK
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Gọi 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ - HS đọc bài nối tiếp và trả lời câu hỏi.
Những cánh buồm và trả lời câu hỏi về
ND bài.
- Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời
câu hỏi.
- HS nhận xét.
- Nhận xét, cho điểm HS.
2. Hoạt động 2: Chuẩn bị bài đọc ( 10 /)
a. HS bước đầu định hướng được nội dung của bài TĐ; Đọc trôi chảy toàn bài và nắm
được một số từ then chốt của bài.
b. Quan sát, đàm thoại, động não.
c. Tranh, ảnh, SGK.
* Giới thiệu bài, đoán nội dung bài,
định hướng:
- Cho Hs quan sát tranh bài học:
- HS quan sát.
+Bức tranh vẽ cảnh gì?
+Em thử đoán xem các bạn nhỏ đang - HS trả lời.
làm gì?
+Nếu không được giáo dục, chăm sóc
thì trẻ em sẽ thế nào?
=> GV giới thiệu bài. Ghi đầu bài
* Luyện đọc và giới thiệu từ mới.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài, chia đoạn
- HS đọc nối tiếp+ sửa phát âm cho Hs: - 1 học sinh đọc, chia 4đoạn
- Đọc nối tiếp+ giải nghĩa từ: công lập, - 3HS đọc nối tiếp bài
quyền, bổn phận
- HS giải nghĩa, đặt câu
- Luyện đọc theo cặp, đọc báo cáo
- GV hướng dẫn HS đọc và đọc mẫu
toàn bài
- Hs nghe
71

3. Hoạt động 3 : Tìm hiểu bài (18’)
a. HS đọc thầm và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài học.
b. Đàm thoại, động não, nhóm
c. Phiếu học tập, SGK, thẻ chữ A, B,C; phiếu bài tập
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Yêu cầu HS đọc lướt điều 15,16,17:
+ Những điều luật nào trong bài nêu lên - HS làm bài nhóm 3, báo cáo, nhận xét
quyền của trẻ em Việt Nam? Nối cột A
với cột B cho phù hợp!
Điều
Quyền được vui chơi, Điều
Quyền được vui chơi,
15
giải trí của trẻ em.
15
giải trí của trẻ em.
Điều
Quyền trẻ em được Điều
Quyền trẻ em được
16
chăm sóc, bảo vệ.
16
chăm sóc, bảo vệ.
Điều
Quyền được học tập Điều
Quyền được học tập
17
của trẻ em.
17
của trẻ em.
+ theo em Trẻ em muốn được chăm sóc - HS nối tiếp nêu
và bảo vệ ntn?
*HS đọc thầm điều 21:
+ Điều luật nào trong bài về bổn...
Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014





!"#$%&'()*+,-./

0 1##2
'))345 67
.'++
2.Ph¬ng ph¸p
8)+9:+)-+;<=9

! "#$%&
'
(
' 57>))?+!3@
 6AB:C;D#2!9C:+E
 1#F7G#2345
!)*+ !)!,
4 H !3   I  B
JK:1L=9%
JM
4!3NOL
=9
JNO+)"!3
!3P7L=9
!3NO
!"-Q0R
F
S
' !3ATGAA#&'U@2)V
A,PW/P&'
 X',:+)+8)
 '++345
.*/0-1-1
2/"
Y)!,>',:'
Z[?'\]^
Z_`):N/:9'
]^
ZJ7;@A:)#a+,-
]./,\7)^
bc4d* 4T
.304-/056/
40!3)+')
!3P7Z,`':=)!,
P7Ze'W@+
>2%+f
(2*/)<+:):)
4dA#g!3g
)
!3>',:
!3L
0,+'$)
H!3P7
!3e'+<=
!,/
71
Giáo Án tuần 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Án tuần 23 - Người đăng: phamthihien-c1-tienyen-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giáo Án tuần 23 9 10 932