Ktl-icon-tai-lieu

Giao Đất Theo 181

Được đăng lên bởi datphuongnam68
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
NHƯNG MIÊN

Số : ____ /TTr –BQL

Ngọc Hiển, ngày __ tháng 01 năm 2012

TỜ TRÌNH
Xin chủ trương để thực hiện giao đất theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP
trên địa bàn Ban QLR phòng hộ Nhưng Miên
Căn cứ Quyết định số 436/QĐ–UBND ngày 28/6/2007 của Chủ tịch
UBND tỉnh cà Mau, về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Ban QLBV &
PTR Nhưng Miên thành Ban quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về
thi hành luật đất đai;
Căn cứ Báo cáo kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng năm 2007 và có
điều chỉnh năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND
tỉnh Cà Mau, về việc ban hành qui định về thực hiện một số chính sách bảo vệ
và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau,
Nay Ban quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên lập tờ trình xin chủ trương
các cấp để thực hiện giao đất theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP trên địa bàn
đơn vị, cụ thể như sau:
Tổng diện tích đơn vị quản lý

: 12.723,0 ha

-Khu vực sản xuất

: 8.240,5 ha

+Dự kiến giao theo Nghị định 181

: 3.981,8 ha

+Giao theo Nghị định 135

: 4.258,7 ha

-Khu vực phòng hộ
+Xung yếu (dự kiến giao theo NĐ186)

: 4.482,5 ha
: 3.529,2 ha

+Rất xung yếu (đơn vị trực tiếp quản lý) :

953,3 ha

Tuy nhiên trong quá trình quản lý sử dụng đất, cũng như để phục vụ phát
triển cơ sở hạ tầng của địa phương, đơn vị mới giao được 109,4 ha, bao gồm:
-Trung tâm xã Viên An Đông (Khu dự kiến giao NĐ 181)
-Đường cấp VI đồng bằng (Khu dự kiến giao NĐ 181)
-Trung tâm dân cư Cạnh Đền (khu vực giao theo NĐ135)
-Đường Hồ Chí Minh (khu vực phòng hộ)

: 14,5 ha
: 35,0 ha
: 28,9 ha
: 31,0 ha.
1

Đơn vị xin tiếp tục giao thêm 3.932,3 ha thuộc khu vực sản xuất về cho
địa phương quản lý theo Nghị định 181.
Để thực hiện hoàn thành việc giao đất theo nghị định 181, đơn vị xin chủ
trương cơ quan các cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục giao đất rừng như
nêu trên.
Trên đây là tờ trình của Ban quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên, kính
trình UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho
phép.
Nơi nhận:
-UBND tỉnh;
-Sở NN & PTNT;
-Lưu P.KT, TH.

TRƯỞNG BAN

2

...
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT CÀ MAU
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ
NHƯNG MIÊN
Số : ____ /TTr –BQL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
Ngọc Hiển, ngày __ tháng 01 năm 2012
TỜ TRÌNH
Xin chủ trương để thực hiện giao đất theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP
trên địa bàn Ban QLR phòng hộ Nhưng Miên
Căn cứ Quyết định số 436/QĐ–UBND ngày 28/6/2007 của Chủ tịch
UBND tỉnh Mau, về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Ban QLBV &
PTR Nhưng Miên thành Ban quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về
thi hành luật đất đai;
Căn cứ Báo cáo kết quả soát quy hoạch 3 loại rừng năm 2007 và
điều chỉnh năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND
tỉnh Cà Mau, về việc ban hành qui định về thực hiện một số chính sách bảo vệ
và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau,
Nay Ban quản rừng phòng hộ Nhưng Miên lập tờ trình xin chủ trương
các cấp để thực hiện giao đất theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP trên địa bàn
đơn vị, cụ thể như sau:
Tổng diện tích đơn vị quản lý : 12.723,0 ha
-Khu vực sản xuất : 8.240,5 ha
+Dự kiến giao theo Nghị định 181 : 3.981,8 ha
+Giao theo Nghị định 135 : 4.258,7 ha
-Khu vực phòng hộ : 4.482,5 ha
+Xung yếu (dự kiến giao theo NĐ186) : 3.529,2 ha
+Rất xung yếu (đơn vị trực tiếp quản lý) : 953,3 ha
Tuy nhiên trong quá trình quản lý sử dụng đất, cũng như để phục vụ phát
triển cơ sở hạ tầng của địa phương, đơn vị mới giao được 109,4 ha, bao gồm:
-Trung tâm xã Viên An Đông (Khu dự kiến giao NĐ 181) : 14,5 ha
-Đường cấp VI đồng bằng (Khu dự kiến giao NĐ 181) : 35,0 ha
-Trung tâm dân cư Cạnh Đền (khu vực giao theo NĐ135) : 28,9 ha
-Đường Hồ Chí Minh (khu vực phòng hộ) : 31,0 ha.
1
Giao Đất Theo 181 - Trang 2
Giao Đất Theo 181 - Người đăng: datphuongnam68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giao Đất Theo 181 9 10 643