Ktl-icon-tai-lieu

Giấy báo thay đổi tài khoản

Được đăng lên bởi Vịnh Blue
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
***************

GIAÁY BAÙO THAY ÑOÅI TAØI KHOAÛN
Kính göûi : TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA.
Coâng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và dịch vụ Thảo Nguyên xin gửi tới Quý
khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi
trong thời gian qua.
Để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch, cũng như nâng cao dịch vụ có thể
tiếp tục phục vụ Quý khách ngày càng tốt hơn, Coâng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và
dịch vụ Thảo Nguyên xin trân trọng thông báo về việc thay đổi số tài khoản giao dịch tại Ngân hàng
của công ty chúng tôi như sau:
Thông tin
Số tài khoản
Tên tài khoản

Tại Ngân hàng

Tài khoản cũ
34757859

Tài khoản mới
6223201002862

Coâng ty trách nhiệm hữu hạnCoâng ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại sản xuất và dịch vụthương mại sản xuất và dịch vụ
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Ngân hàng ACB Chi nhánhNgân hàng Nông nghiệp và phát
triển Nông thôn Việt Nam chi
Trường Chinh.
nhánh Thanh Đa

Để biết thêm chi tiết, Quý khách xin vui lòng liên hệ: 0837673967.
Trân trọng cảm ơn và chúc Quý khách hàng thành công!
Tp. HCM ngaøy 26/04/2011
Giám Đốc

Trần Văn Mạo

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
***************
GIAÁY BAÙO THAY ÑOÅI TAØI KHOAÛN
Kính göûi : TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA.
Coâng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và dịch vụ Thảo Nguyên xin gửi tới Quý
khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi
trong thời gian qua.
Để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch, cũng như nâng cao dịch vụ có thể
tiếp tục phục vụ Quý khách ngày càng tốt hơn, Coâng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và
dịch vụ Thảo Nguyên xin trân trọng thông báo về việc thay đổi số tài khoản giao dịch tại Ngân hàng
của công ty chúng tôi như sau:
Thông tin Tài khoản cũ Tài khoản mới
Số tài khoản
34757859
6223201002862
Tên tài khoản
Coâng ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại sản xuất v dịch vụ
Thảo Nguyên
Coâng ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại sản xuất và dịch vụ
Thảo Nguyên
Tại Ngân hàng
Ngân hàng ACB Chi nhánh
Trường Chinh.
Ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển Nông thôn Việt Nam chi
nhánh Thanh Đa
Để biết thêm chi tiết, Quý khách xin vui lòng liên hệ: 0837673967.
Trân trọng cảm ơn và chúc Quý khách hàng thành công!
Tp. HCM ngaøy 26/04/2011
Giám Đốc
Trần Văn Mạo
Giấy báo thay đổi tài khoản - Trang 2
Giấy báo thay đổi tài khoản - Người đăng: Vịnh Blue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy báo thay đổi tài khoản 9 10 14