Ktl-icon-tai-lieu

Giấy báo tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TP/HT/2009-GBT

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................

Số:

/UBND-GBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
= = = =*** = = = =

....................., ngày......tháng.....năm......

GIẤY BÁO TỬ
Họ tên người báo tử:............................................................. Sinh năm:.................................................
Quan hệ với người chết:..........................................................................................................................
Họ tên người chết:.................................................................Giới tính:..................................................
Ngày tháng năm sinh:..............................................................................................................................
Dân tộc:................................................................................. Quốc tịch:.................................................
Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................................
Đã chết vào lúc:............giờ........phút, ngày.........tháng......năm........
Nơi chết:..................................................................................................................................................
Nguyên nhân chết:...................................................................................................................................

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
= = = =*** = = = =
Số: /UBND-GBT ....................., ngày......tháng.....năm......
GIẤY BÁO TỬ
Họ tên người báo tử:............................................................. Sinh năm:.................................................
Quan hệ với người chết:..........................................................................................................................
Họ tên người chết:.................................................................Giới tính:..................................................
Ngày tháng năm sinh:..............................................................................................................................
Dân tộc:................................................................................. Quốc tịch:.................................................
Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................................
Đã chết vào lúc:............giờ........phút, ngày.........tháng......năm........
Nơi chết:..................................................................................................................................................
Nguyên nhân chết:...................................................................................................................................
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu TP/HT/2009-GBT
Giấy báo tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy báo tử 9 10 546