Ktl-icon-tai-lieu

giấy biên nhận

Được đăng lên bởi Trọng Tiến
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 3 lần
0
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN

Họ tên người nhận tiền: ………………………………………………………………...
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………....
Họ tên người giao tiền: ………………………………………………………………....
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….....
Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày …tháng….năm 2014. Tôi có bán cho Ông (bà) .........
......................................giáo viên tại Trung tâm Dạy nghề Đăk
Tô ................................. .......................................................................................................
........... cụ thể như sau:
- Số lượng:
………….....................
- Đơn giá:
…………............/ ......
Thành tiền: ……………………..; Ghi bằng chữ: ……………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Nay tôi viết giấy này chứng nhận là có bán ................................ ……………………và
đã nhận đủ số tiền trên từ Trung tâm Dạy nghề Đăk Tô.
Thủ trưởng đơn vị

Người giao tiền
( Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
0
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY BIÊN NHẬN

Họ tên người nhận tiền: ………………………………………………………………...
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………....
Họ tên người giao tiền: ………………………………………………………………....
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….....
Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày …tháng….năm 2014. Tôi có bán cho Ông (bà) .........
......................................giáo viên tại Trung tâm Dạy nghề Đăk
Tô ................................. .......................................................................................................
........... cụ thể như sau:
- Số lượng: ………….....................
- Đơn giá: …………............/ ......
Thành tiền: ……………………..; Ghi bằng chữ: ……………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Nay tôi viết giấy này chứng nhận là có bán ................................ ……………………và
đã nhận đủ số tiền trên từ Trung tâm Dạy nghề Đăk Tô.
Thủ trưởng đơn vị Người giao tiền Người nhận tiền
( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
giấy biên nhận - Người đăng: Trọng Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giấy biên nhận 9 10 772