Ktl-icon-tai-lieu

Giấy biên nhận

Được đăng lên bởi khanhhuyenha1981
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY BIÊN NHẬN
Họ và tên:.............................................................................................................................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...
Nội dung: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Số tiền(Bằng số: …………………….đ
Bằng chữ: ………………………………………………………………………….
Kiện Khê, ngày

tháng

năm 20…….

NGƯỜI VIẾT BIÊN NHẬN

……………………………….

GIẤY BIÊN NHẬN
Họ và tên:.............................................................................................................................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...
Nội dung: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Số tiền(Bằng số: …………………….đ
Bằng chữ: ………………………………………………………………………….
Kiện Khê, ngày

tháng

năm 20…….

NGƯỜI VIẾT BIÊN NHẬN

……………………………….

...
GIẤY BIÊN NHẬN
Họ và tên:.............................................................................................................................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...
Nội dung: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Số tiền(Bằng số: …………………….đ
Bằng chữ: ………………………………………………………………………….
Kiện Khê, ngày tháng năm 20…….
NGƯỜI VIẾT BIÊN NHẬN
……………………………….
GIẤY BIÊN NHẬN
Họ và tên:.............................................................................................................................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...
Nội dung: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Số tiền(Bằng số: …………………….đ
Bằng chữ: ………………………………………………………………………….
Kiện Khê, ngày tháng năm 20…….
NGƯỜI VIẾT BIÊN NHẬN
……………………………….
Giấy biên nhận - Người đăng: khanhhuyenha1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy biên nhận 9 10 952