Ktl-icon-tai-lieu

Giấy biên nhận

Được đăng lên bởi cuongk1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY BIÊN NHẬN
Họ và tên: Trương Phúc Cường
Địa chỉ: Lớp 43- QLTNR – N01, khoa Lâm Nghiệp
Nội dung biên nhận:
- Xây dụng đề cương chi tiết đề tài NCKH năm 2014
- Tên đề tài: “Ảnh hởng của các chất kích thích ra rễ α-Naphthalene acetic acid (α-NAA),
indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA) tới cây đỉnh tùng (Cephalotaxu
hainanensis) tại trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên.”
- 01 đề cương x 500.000đ/đề cương =500.000đ
Tổng cộng: 500.000đ
Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn
Tôi viết giấy này để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán./.
Ngày..…...tháng…....năm….....
Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

Trần Thị Dự

Người viết giấy
(Ký, hä tªn)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY BIÊN NHẬN
Họ và tên: Trương Phúc Cường
Địa chỉ: Lớp 43- QLTNR – N01, khoa Lâm Nghiệp
Nội dung biên nhận:
- Xây dụng đề cương chi tiết đề tài NCKH năm 2014
- Tên đề tài: “Ảnh hởng của các chất kích thích ra rễ α-Naphthalene acetic acid (α-NAA),
indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA) tới cây đỉnh tùng (Cephalotaxu
hainanensis) tại trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp phía Bắc, Trường Đại học ng Lâm
Thái Nguyên.”
- 01 đ cương x 500.000đ/đcương =500.000đ
Tổng cộng: 500.000đ
Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn
Tôi viết giấy này để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán./.
Ngày..…...tháng…....năm….....
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người viết giấy
(Ký, hä tªn)
Trần Thị Dự
Giấy biên nhận - Người đăng: cuongk1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy biên nhận 9 10 229