Ktl-icon-tai-lieu

giấy biên nhận

Được đăng lên bởi Hoàng Bách Việt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

GIẤY NHẬN TIỀN
Tôi là:.................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Có nhận của …………………...............………………………………………
Địa chỉ :..............................................................................................................
Số tiền là: ...........................................................................................................
Bằng chữ:............................................................................................................
Lý do:.................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Người giao tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phú Lộc, ngày tháng năm 2013
Người nhận tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
GIẤY NHẬN TIỀN
Tôi là:.................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Có nhận của …………………...............………………………………………
Địa chỉ :..............................................................................................................
Số tiền là: ...........................................................................................................
Bằng chữ:............................................................................................................
L do:.................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Người giao tiền
(K, ghi rõ họ tên)
Phú Lộc, ngày tháng năm 2013
Người nhận tiền
(K, ghi rõ họ tên)
giấy biên nhận - Người đăng: Hoàng Bách Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giấy biên nhận 9 10 292