Ktl-icon-tai-lieu

Giấy cam đoan (của người cho mượn hồ sơ)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------------------------------

GIAÁY CAM ÑOAN

(cuûa ngöôøi cho möôïn hoà sô)
Kính göûi: CÔ QUAN BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toâi teân laø:...........................................................................; Sinh ngaøy: ....................................
Nôi sinh:........................................................................................................................................
Hieän cö truù taïi:.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Giaáy CMND soá:.............................; Caáp ngaøy:.......................; Taïi: ..........................................
Xin cam ñoan nhöõng ñieàu sau ñaây:
Naêm . . . . . . . . . Toâi coù cho Anh (Chò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinh ngaøy . . . . . .thaùng . . . . . naêm . . . . . , Soá CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
caáp ngaøy . . . . . . . . . . . . . . . . . taïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Möôïn 01 hoà sô caù nhaân
cuûa Toâi ñeå xin vieäc laøm vaø tham gia BHXH taïi coâng ty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................
Toâi xin cam ñoan tröôùc phaùp luaät söï vieäc treân ñaây laø ñuùng vaø cam keát, khoâng khieáu
naïi veà quyeàn lôïi BHXH cuûa Toâi ñoái vôùi Anh (Chò). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
taïi Cty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /.
Xaùc nhaän cuûa UBND
phöôøng, xaõ nôi cö truù

TP.HCM, ngaøy
thaùng
naêm 200
Ngöôøi vieát ñôn

...
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------------------------------
GIAÁY CAM ÑOAN
(cuûa ngöôøi cho möôïn hoà sô)
Kính göûi: CÔ QUAN BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toâi teân laø:...........................................................................; Sinh ngaøy: ....................................
Nôi sinh:........................................................................................................................................
Hieän cö truù taïi:.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Giaáy CMND soá:.............................; Caáp ngaøy:.......................; Taïi: ..........................................
Xin cam ñoan nhöõng ñieàu sau ñaây:
Naêm . . . . . . . . . Toâi coù cho Anh (Chò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinh ngaøy . . . . . .thaùng . . . . . naêm . . . . . , Soá CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
caáp ngaøy . . . . . . . . . . . . . . . . . taïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Möôïn 01 hoà sô caù nhaân
cuûa Toâi ñeå xin vieäc laøm vaø tham gia BHXH taïi coâng ty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toâi xin cam ñoan tröôùc phaùp luaät söï vieäc treân ñaây laø ñuùng vaø cam keát, khoâng khieáu
naïi veà quyeàn lôïi BHXH cuûa Toâi ñoái vôùi Anh (Chò). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
taïi Cty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /.
Xaùc nhaän cuûa UBND
phöôøng, xaõ nôi cö truù
TP.HCM, ngaøy thaùng naêm 200
Ngöôøi vieát ñôn
Giấy cam đoan (của người cho mượn hồ sơ) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy cam đoan (của người cho mượn hồ sơ) 9 10 111