Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY CAM ĐOAN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 93 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*********
GIẤY CAM ĐOAN
Tên tôi là

:

…………………………….

Số CMTND

:

……………do Công an …… ngày …

Sinh ngày

:

……/……/……

Quốc tịch

:

Việt Nam

Nghề nghiệp :

……………………………………

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………………….”
Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY...…,
có địa chỉ tại …………………
Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..
Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..
Ngày…….tháng …… năm …
Tác giả
(ký tên và ghi rõ họ tên)
CÔNG TY …………………………
Xác nhận: Ông ……. là cán bộ làm việc theo thỏa thuận giao việc của CÔNG TY …….
và chữ ký trên là của ông …….
CÔNG TY ………………….
Giám đốc
(ký, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*********
GIẤY CAM ĐOAN
Tên tôi là : …………………………….
Số CMTND : ……………do Công an …… ngày …
Sinh ngày : ……/……/……
Quốc tịch : Việt Nam
Nghề nghiệp : ……………………………………
Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………………….”
Tôi đã sáng tạo phBn mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY...…,
có địa chỉ tại …………………
Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..
Tác phẩm được công bố lBn đBu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..
Ngày…….tháng …… năm …
Tác giả
(ký tên và ghi rõ họ tên)
CÔNG TY …………………………
Xác nhận: Ông …….cán bộ làm việc theo thỏa thuận giao việc của CÔNG TY …….
và chữ ký trên là của ông …….
CÔNG TY ………………….
Giám đốc
(ký, đóng dấu)
GIẤY CAM ĐOAN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY CAM ĐOAN 9 10 970