Ktl-icon-tai-lieu

Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG AN TỈNH ……………………….
PHÒNG CSGT

Mẫu số 05
BH kèm theo TT số
06/2009/TT-BCA-C11
ngày 11/3/2009
của Bộ Công an

Họ tên người xin cấp: ........................................................................................................................................

02

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Số CMND (Hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.......................................
cấp ngày….…../………../…………. tại.......................................................................................................

………………

Phù hiệu có giá trị từ ngày….…../………../………….đến ngày….…../………../………..
Số Phù hiệu:..................................................................................... ngày cấp: ….…../………../………….
Người được cấp
(Ký, ghi rõ họ tên)

100 mm

GIẤY CẤP PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT XE ……………………….….

PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT
Control badge
Biển số xe (N0Plate):....................................................

2009

Cán bộ làm thủ tục cấp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số (N0):
ngày cấp(date of issue): / /2009
Có giá trị từ ngày (valid from the date of)......../........ /.........
đến ngày (to the date of)
/ /
.............................

..............

............. .................

100 mm
Ghi chú:
1. Kích thước của Phù hiệu: 100 mm x 100 mm
2. Biển số xe: ghi biển số đăng ký xe (Ví dụ: 74LB - 0017)

Phần cuống lưu tại cơ quan cấp

1 (số trang)

3. Chữ số 02: là tháng; chữ số 2009 là năm cấp Phù hiệu kiểm soát
4. Từ ngày...đến ngày…: Ghi thời hạn được phép hoạt động trong nội địa
5. Số:…..ngày cấp:

/ /2009: Số …:ghi theo số thứ tự cấp Phù hiệu trong năm.

6. Màu sắc của Phù hiệu: nền trắng, chữ và số màu đen.
7.Đóng dấu treo của cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát vào giữa hàng chữ “Phù hiệu kiểm soát”.

9 cm

...
CÔNG AN TỈNH ……………………….
PHÒNG CSGT
GIẤY CẤP PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT XE …………………….….
Họ tên người xin cấp: ........................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
S CMND (H chiếu) hoặc giy t có giá tr thay thế.......................................
……cấp ngày….…../………../…………. tại.......................................................................................................
Phù hiệu có giá trị từ ngày….…../………../………….đến ngày….…../………../………..
Số Phù hiệu:..................................................................................... ngày cấp: ….…../………../………….
Người được cấp Cán bộ làm thủ tục cấp
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Phần cuống lưu tại cơ quan cấp
1 (số trang)
Ghi chú:
1. Kích thước của Phù hiệu: 100 mm x 100 mm
2. Biển số xe: ghi biển số đăng ký xe (Ví dụ: 74LB - 0017)
3. Chữ số 02: là tháng; chữ số 2009 là năm cấp Phù hiệu kiểm soát
4. Từ ngày...đến ngày…: Ghi thời hạn được phép hoạt động trong nội địa
5. Số:…..ngày cấp: / /2009: Số …:ghi theo số thứ tự cấp Phù hiệu trong năm.
6. Màu sắc của Phù hiệu: nền trắng, chữ và số màu đen.
7.Đóng dấu treo của cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát vào giữa hàng chữ “Phù hiệu kiểm soát”.
9 cm
PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT
Control badge
Biển số xe (N
0
Plate):....................................................
02
2009
Số (N
0
):.............................ngày cấp(date of issue): / /2009
Có giá trị từ ngày (valid from the date of)......../........ /.........
đến ngày (to the date of) .............. /............./.................
Mẫu số 05
BH kèm theo TT số
06/2009/TT-BCA-C11
ngày 11/3/2009
của Bộ Công an
100 mm
100 mm
Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe 9 10 23