Ktl-icon-tai-lieu

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 5 [5]
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...........
SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI............
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------..........., ngày.......tháng....... năm 20....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Số: …… /GCNĐKDN
1. Tên đơn vị đăng ký (ghi bằng chữ in hoa) …………….………………
Tên giao dịch quốc tế: ……….......................................................................
Thuộc: ............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính : ....................................................................................
………………………………………………………………………………
Điện thoại: ................................, Fax :.................., E-mail : ….....................
Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ............................................
........................................................................................................................
Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày, tháng, năm cấp: ....
Cơ quan cấp: …………………………............................................................
2. Đăng ký hoạt động dạy nghề:
- Trụ sở chính:
Số TT

Tên nghề đào tạo

Mã nghề

Quy mô tuyển
sinh/năm

Trình độ đào tạo

Mã nghề

Quy mô tuyển
sinh/năm

Trình độ đào tạo

1
….
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):
Số TT
1
….

Tên nghề đào tạo

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

...
Mẫu số 5 [5]
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...........
SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI............
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
..........., ngày.......tháng....... năm 20....
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Số: …… /GCNĐKDN
1. Tên đơn vị đăng ký (ghi bằng chữ in hoa) …………….………………
Tên giao dịch quốc tế: ……….......................................................................
Thuộc: ............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính : ....................................................................................
………………………………………………………………………………
Điện thoại: ................................, Fax :.................., E-mail : ….....................
Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ............................................
........................................................................................................................
Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày, tháng, năm cấp: ....
Cơ quan cấp: …………………………............................................................
2. Đăng ký hoạt động dạy nghề:
- Trụ sở chính:
Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề
Quy mô tuyển
sinh/năm
Trình độ đào tạo
1
….
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):
Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề
Quy mô tuyển
sinh/năm
Trình độ đào tạo
1
….
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề - Trang 2
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề 9 10 433