Ktl-icon-tai-lieu

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

Số:.......................................
Quyển số:...........................

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a

(TT số: 08.a/2010/TT-BTP)

(BẢN SAO)
Họ và tên chồng:·····················································

Họ và tên vợ:···························································

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................

Dân tộc:.................................... Quốc tịch:................................

Dân tộc:.................................... Quốc tịch:................................

Nơi thường trú/tạm trú:............................................................

Nơi thường trú/tạm trú:............................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..............

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..............

.......................................................................................

.......................................................................................

Chồng
Vợ

(Đã ký)

(Đã ký)
…………………...
…………………...

Nơi đăng ký:......................................................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm đăng ký:...........................................................................................................................................................................
Ghi chú:...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)
........................................

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
(Đã ký)
........................................

Sao từ Sổ đăng ký kế...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
(BẢN SAO)
Họ tên chồng:·····················································
Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................
Dân tộc:.................................... Quốc tịch:................................
Nơi thường trú/tạm trú:............................................................
..........................................................................................................
SGiyCMND/H chiếu/Giy t hplthaythế:..............
.......................................................................................
Chồng
(Đã ký)
…………………...
Họ tên vợ:···························································
Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................
Dân tộc:.................................... Quốc tịch:................................
Nơi thường trú/tạm trú:............................................................
..........................................................................................................
S GiyCMND/H chiếu/Giy thp l thaythế:..............
.......................................................................................
Vợ
(Đã ký)
…………………...
Nơi đăng ký:......................................................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm đăng ký:...........................................................................................................................................................................
Ghi chú:...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
(Đã ký) (Đã ký)
........................................ ........................................
Sao từ Sổ đăng kết hôn
Ngày
……..
.tháng
……..
.năm
……..
...
NGƯỜI BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
(Ký, ghi họ tên, chức vụ đóng dấu)
........................................
Số:.......................................
Quyển số:...........................
Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)
Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 9 10 276