Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ QUAN CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẦU TƯ
-------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Số:
Chứng nhận lần đầu: Ngày ….. tháng ….. năm ………
Chứng nhận thay đổi lần thứ: …. Ngày ….. tháng ….. năm ………
Chứng nhận thay đổi lần thứ: …. Ngày ….. tháng ….. năm ………
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng, cơ
bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức
Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao –
Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;
Căn cứ …………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ……;
Căn cứ bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do ……… nộp ngày…..,
và hồ sơ bổ sung nộp ngày ………… (nếu có),
CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Chứng nhận:
1. Nhà đầu tư: (trường hợp có nhiều Nhà đầu tư khác nhau, phải ghi rõ thông tin của từng
Nhà đầu tư).
Đối với Nhà đầu tư là cá nhân:
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):
Giới tính:
Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):
Chỗ ở hiện tại (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):
Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:
Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):
Giấy tờ chứng thực việc thành lập:
Số giấy chứng thực:
Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):
Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):
Giới tính:
Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:
Điều 1. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
1. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên công ty viết tắt (nếu có):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/th...
CƠ QUAN CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẦU TƯ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Số:
Chứng nhận lần đầu: Ngày ….. tháng ….. năm ………
Chứng nhận thay đổi lần thứ: …. Ngày ….. tháng ….. năm ………
Chứng nhận thay đổi lần thứ: …. Ngày ….. tháng ….. năm ………
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu xây dựng,
bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức
Hợp đồng Xây dựng Kinh doanh Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng Chuyển giao
Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;
Căn cứ …………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ……;
Căn cbản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do ……… nộp ngày…..,
và hồ sơ bổ sung nộp ngày ………… (nếu có),
CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Chứng nhận:
1. Nhà đầu tư: (trường hợpnhiều Nhà đầu tư khác nhau, phải ghi thông tin của từng
Nhà đầu tư).
Đối với Nhà đầu tư là cá nhân:
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):
Giới tính:
Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch:
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - Trang 2
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 9 10 837