Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Được đăng lên bởi phanthidieu-sas
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Mẫu số: C65-HD
(Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC
ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
Quyển số:
Số:

Họ và tên................................................ngày tháng năm sinh................................
Đơn vị công tác:......................................................................................................
Lý do nghỉ việc:......................................................................................................
Số ngày cho nghỉ:...................................................................................................
(Từ ngày ...........................đến hết ngày.................................................................
XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

Ngày............tháng...............năm..........

Số ngày thực nghỉ............ngày

Ý BÁC SĨ KCB

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

...
TÊN CƠ SỞ Y TẾ Mẫu số: C65-HD
(Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC
ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
Quyển số:
Số:
Họ và tên................................................ngày tháng năm sinh................................
Đơn vị công tác:......................................................................................................
Lý do nghỉ việc:......................................................................................................
Số ngày cho nghỉ:...................................................................................................
(Từ ngày ...........................đến hết ngày.................................................................
XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
Số ngày thực nghỉ............ngày
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Ngày............tháng...............năm..........
Ý BÁC SĨ KCB
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Số KB/BA
GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI - Người đăng: phanthidieu-sas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 9 10 575