Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH

Được đăng lên bởi Mai Thùy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Mẫu số: C65-HD
(Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC
ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
Quyển số:...............................
Số:.........................................

Họ và tên:...................................................................Ngày sinh:..................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................................................................
Lý do nghỉ việc:
......................................................................................................................................................
Số ngày cho nghỉ:
......................................................................................................................................................
(Từ ngày.........................................................................đến hết ngày
........................................................................................
XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

Số ngày thực nghỉ............ngày
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày............tháng...............năm..........
Ý BÁC SĨ KCB
(Ký, họ tên, đóng dấu)

...
TÊN CƠ SỞ Y TẾ Mẫu số: C65-HD
(Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC
ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
Quyển số:...............................
Số:.........................................
Họ và tên:...................................................................Ngày sinh:..................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................................................................
Lý do nghỉ việc:
......................................................................................................................................................
Số ngày cho nghỉ:
......................................................................................................................................................
(Từ ngày.........................................................................đến hết ngày
........................................................................................
XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
Số ngày thực nghỉ............ngày
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Ngày............tháng...............năm..........
Ý BÁC SĨ KCB
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Số KB/BA
GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH - Người đăng: Mai Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH 9 10 894