Ktl-icon-tai-lieu

Giấy chứng nhận sức khỏe

Được đăng lên bởi nguyenquocviet2324
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ:
SỞ Y TẾ:………………..
ĐƠN VỊ Y TẾ: ................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ
(Điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới)

Ảnh

3x4

Họ và tên: .....................................................................................
Bí danh: ........................................................................................
Ngày/tháng/năm sinh: ..................................................................
Cơ quan công tác: .........................................................................
Quê quán: ......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................
I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
II. KHÁM
1. Thể lực:
Chiều cao:.................................................................. cm. Cân nặng:...........................kg
Vòng ngực trung bình:............................................................. cm
Lực bóp tay thuận:................................................................... kg
Lực bóp tay không thuận:........................................................ kg
Lực kéo thân:........................................................................... kg
2. Mắt:
Thị lực: Mắt phải không kính:.............................. Có kính:...................................................
Mắt trái không kính:................................Có kính:...................................................
Loại kính:......................................................... Số:................................................................
Sắc giác:..................................................................................................................................

Bệnh ở mắt: ...........................................................................................................................
3. Tai mũi họng:
Tai phải nghe nói thường cách.....................m, nghe nói th...
BỘ Y TẾ:
SỞ Y TẾ:………………..
ĐƠN VỊ Y TẾ: ................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ
(Điều khiển các phương tiện giao thông giới)
Ảnh
3 x 4
Họ tên: .....................................................................................
danh: ........................................................................................
Ngày/tháng/năm sinh: ..................................................................
quan công tác: .........................................................................
Quê quán: ......................................................................................
Nơi đăng hộ khẩu thường trú: .................................................
I. TIỂU SỬ BẢN THÂN
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
II. KHÁM
1. Thể lực:
Chiều cao:.................................................................. cm. Cân nặng:...........................kg
Vòng ngực trung bình:.............................................................cm
Lực bóp tay thuận:................................................................... kg
Lực bóp tay không thuận:........................................................ kg
Lực kéo thân:........................................................................... kg
2. Mắt:
Thị lực: Mắt phải không kính:.............................. kính:...................................................
Mắt trái không kính:................................ kính:...................................................
Loại kính:......................................................... Số:................................................................
Sắc giác:..................................................................................................................................
Giấy chứng nhận sức khỏe - Trang 2
Giấy chứng nhận sức khỏe - Người đăng: nguyenquocviet2324
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giấy chứng nhận sức khỏe 9 10 328