Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Số:………………/TP/ĐKHĐ-TT

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP

------Số: …………../TP/ĐKHĐ-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
1. Tên Trung tâm trọng tài:
Tên viết tắt: (nếu có)
………………………………………………………………………………………
…………Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):
………………………………………………………………………………………
…………Giấy phép thành lập số:
………………………………………………………………………………………
…………Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.......
tại…………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………Số điện thoại:……………. Fax:…………… email:
…………………………………………..
Website (nếu có)
………………………………………………………………………………
2. Địa điểm đặt trụ sở:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
3. Lĩnh vực hoạt động:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
4. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên:……….................Năm sinh……………. Giới tính:
………………………………..
Chức vụ:…………………………… Quốc tịch:
………………………………………………
Số Chứng minh nhân dân/hộ chiếu:
…………………………………………………………….
Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……năm...........
tại………………………………
………………………………………………………………………………………
………….
5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm trọng tài:
STT

Họ và tên

1

2

Năm sinh Giới
tính

3

4

Quốc tịch Số CMND/ Nơi đăng
Hộ chiếu/ ký hộ khẩu
Nơi cấp thường trú

5

6

7

Nghề nghiệp, trình độ
chuyên môn

8

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động củaTrung tâm trọng tài:
STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đổi

Xác nhận nội dung thay đổi
(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
Mẫu số 06/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI - Trang 2
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 9 10 558