Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dấu
của cơ quan
Kiểm dịch
động vật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu: 1

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN
Số:................../ĐK-KDNĐ
Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…................
Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..
Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...
Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...
Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:
I/ ĐỘNG VẬT:
Loại động vật

Giống

Tuổi

Tính biệt
Đực
Cái

Mục đích sử dụng

Tổng số
Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......…………………………………………..
Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...…..
Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..…..
................................................................................…...............................…..............................…...........
Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..……….
…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../…….
của ……………(1)………………………………. (nếu có).
Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):
1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):
1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….
2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

Tên hàng

Quy cách đóng
gói

Số lượng Khối
(2)

Mục đích sử dụng
l
ư
ợ
n
g

(kg)

Tổng số
Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...
…………………………….……………
Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết
quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3)
….…..……………….……… (nếu có).
Tên, địa c...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN
Số:................../ĐK-KDNĐ
Kính gửi: ..............……………......................................................
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…................
Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..
Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...
Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...
Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:
I/ ĐỘNG VẬT:
Tính biệt Loại động vật Giống Tuổi
Đực Cái
Mục đích sử dụng
Tổng s
Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......…………………………………………..
Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...…..
Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..…..
................................................................................…...............................…..............................…...........
Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..……….
…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../…….
của ……………(1)………………………………. (nếu có).
Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):
1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):
1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….
2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
Mẫu: 1
Dấu
của cơ quan
Kiểm dịch
động vật
II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển - Trang 2
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển 9 10 10