Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Được đăng lên bởi Bùi Hùng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày… tháng 7 năm 2014

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH &ĐT tỉnh
Tôi là
Chức danh
Sinh ngày
CMND số

:
:Giám đốc
:
Dân tộc: Kinh
:

Ngày cấp

:

Giới tính : Nam
Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi cấp: Công an tỉnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................
Điện thoại:

Fax: Chưa có

Email:

Website: Chưa có
Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
do tôi là ngườiđại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới

X

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
1

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên công ty viết tắt (nếu có):
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại: ....................................................Fax: .......................................
Email: ............................................................Website: ................................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống
ngành kinh tế của Việt Nam):
STT

Tên ngành

Mã ngành

In ấn

Mã ngành chính:

Chi tiết: In phong bì, card visit, giấy tờ, thiệp cưới, in bạt, in
quảng cáo trên mọi chất liệu

1811

2

Sao chép bản ghi các loại

1820

3

các dịch vụ liên quan đến in

1812

4

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng
đặc biệt khác

8219

5

Quảng cáo

7310

6

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

7410

7

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

8

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa

4759

1

2

được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

9

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

10

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

1321

11

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác t...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ph Th, ngày… tháng 7 năm 2014
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH &ĐT tỉnh
   
 Giám đốc
    !"#
$%  
&' (&')
(*+,-,./012
3*/0'4564&'4
7849/04 1&
:4;"4 584')
)4'
<=">
3*/0'4564&'4
7849/04 1&
:4;"4 584')
)4'#################################################################################
?"@> A5/6
B CDE%D/6
Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
do tôi là ngườiđại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập Fđánh dấu X vào ô thích hợpG
:'
:'1H(%=I@"'
1
X
Giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Người đăng: Bùi Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 9 10 669