Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 13-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------GIẤY ĐĂNG KÝ
Nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu
Họ và tên:................................................... sinh ngày ..... tháng ..... năm ..................
Số sổ BHXH: ....................................; số CMND: ………........................................,
cấp ngày ..... tháng ...... năm ..........., tại .....................................................................
Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): ................................................................
Số điện thoại (nếu có): .....................................................................................
Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày ...... tháng ...... năm ..........
Tôi xin đăng ký:
Địa chỉ nơi nhận lương hưu (1): ..............................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu(2): ....................................................................
.....................................................................................................................................
Tôi đề nghị được nhận lương hưu/trợ cấp qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài
khoản:………………....................……………, số tài khoản:…......................…………...,
mở tại Ngân hàng .......................................... .........………………………….., chi nhánh
…………………….......................(3)
Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
........., ngày.........tháng ........năm.........
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trong
trường hợp người lao động không lập Giấy
đăng ký (4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

............, ngày.......tháng ......năm.......
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường,
thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố.
- (2) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương,
hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành Y tế); nếu thuộc đối tượng người có

công với cách mạng thì ghi rõ thu...
Mẫu số 13-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
GIẤY ĐĂNG KÝ
Nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu
Họ và tên:................................................... sinh ngày ..... tháng ..... năm ..................
Số sổ BHXH: ....................................; số CMND: ………........................................,
cấp ngày ..... tháng ...... năm ..........., tại .....................................................................
Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): ................................................................
Số điện thoại (nếu có): .....................................................................................
Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày ...... tháng ...... năm ..........
Tôi xin đăng ký:
Địa chỉ nơi nhận lương hưu (1): ..............................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu(2): ....................................................................
.....................................................................................................................................
Tôi đề nghị được nhận lương hưu/trợ cấp qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài
khoản:………………....................……………, số tài khoản:…......................…………...,
mở tại Ngân hàng .......................................... .........………………………….., chi nhánh
…………………….......................(3)
Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
........., ngày.........tháng ........năm.........
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trong
trường hợp người lao động không lập Giấy
đăng ký (4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
............, ngày.......tháng ......năm.......
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường,
thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố.
- (2) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương,
hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành Y tế); nếu thuộc đối tượng người có
Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu - Trang 2
Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 9 10 188