Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM…..

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------….ngày….tháng….năm 20…

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM…..
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)
Kính gửi:

Hội đồng quản trị Công ty …………………………..

Tên tôi là: .............................................................................. Điện thoại:........................................
Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................................
Số CMND/HC: ............................ ngày cấp:........................ Nơi cấp.............................................
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 20… của Công ty CP …, với:
Số cổ phần biểu quyết là ………………………………………..
(bằng chữ: ……………………………………………) cổ phần;
trong đó:
Số cổ phần sở hữu:…………………………..…..……. cổ phần.
Số cổ phần được uỷ quyền:…………………………… cổ phần.
(Gửi kèm theo đây …………..Giấy uỷ quyền).
Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.



Xác nhận của Ban Kiểm soát:
Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự
Đại hội và biểu quyết.
Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.
TM. BAN KIỂM SOÁT

…, ngày tháng … năm ……
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 20…
- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm
bắt đầu đại hội.
- Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

...
LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
….ngày….tháng….năm 20…
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM…..
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty …………………………..
Tên tôi là: .............................................................................. Điện thoại:........................................
Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................................
Số CMND/HC: ............................ ngày cấp:........................ Nơi cấp.............................................
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 20… của Công ty CP …, với:
Số cổ phần biểu quyết là ………………………………………..
(bằng chữ: ……………………………………………) cổ phần;
trong đó:
Số cổ phần sở hữu:…………………………..…..……. cổ phần.
Số cổ phần được uỷ quyền:…………………………… cổ phần.
(Gửi kèm theo đây …………..Giấy uỷ quyền).
Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.
Xác nhận của Ban Kiểm soát:
Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự
Đại hội và biểu quyết.
Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.
TM. BAN KIỂM SOÁT
…, ngày tháng … năm ……
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 20…
- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm
bắt đầu đại hội.
- Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM….. - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM….. 9 10 254