Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên tài sản:…………………………………………………….
Địa điểm:………………………………………………………
Ký hiệu tài sản:………………………………………………..
Kính gửi:

- Hội đồng đấu giá tài sản;
- Trung tâm Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng.

Tôi tên:……………………………………..Năm sinh:……………………..
Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………
Số Chứng minh nhân dân:…………………Cấp ngày……………..Nơi cấp:
………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………
Sau khi tìm hiểu thông tin về tài sản đấu giá, nghiên cứu quy chế đấu giá của
UBND thành phố Đà Nẵng và Nội quy đấu giá của Trung tâm Giao dịch Bất động
sản Đà Nẵng, tôi đồng ý đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên.
Tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định do UBND thành phố và
Trung tâm Giao dịch Bất động sản đề ra đối với phiên đấu giá này và đến dự đúng
giờ quy định.
Đã nhận phiếu tham dự đấu giá:

Đà Nẵng, ngày…tháng…năm…
Người làm giấy
(Ký, ghi rõ họ tên)

19

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên tài sản:…………………………………………………….
Địa điểm:………………………………………………………
Ký hiệu tài sản:………………………………………………..
Kính gửi: - Hội đồng đấu giá tài sản;
- Trung tâm Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng.
Tôi tên:……………………………………..Năm sinh:……………………..
Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………
Số Chứng minh nhân dân:…………………Cấp ngày……………..Nơi cấp:
………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………
Sau khi tìm hiểu thông tin về tài sản đấu giá, nghiên cứu quy chế đấu giá của
UBND thành phố Đà Nẵng Nội quy đấu giá của Trung tâm Giao dịch Bất động
sản Đà Nẵng, tôi đồng ý đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên.
Tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định do UBND thành phố
Trung tâm Giao dịch Bất động sản đề ra đối với phiên đấu giá này và đến dự đúng
giờ quy định.
Đã nhận phiếu tham dự đấu giá: Đà Nẵng, ngày…tháng…năm…
Người làm giấy
(Ký, ghi rõ họ tên)
19
Giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản 9 10 507