Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đăng ký triễn lãm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phô lôc III
MÉu GiÊy ®¨ng ký triÓn l·m
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
………….., ngµy…… th¸ng……. n¨m …….

giÊy ®¨ng ký triÓn l·m
KÝnh göi: Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch
TØnh, thµnh phè…………………
1. Tªn tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký triÓn l·m (viÕt ch÷ in hoa)
……………………………………………………………………………
- §Þa chØ: ………………………………….
- §iÖn tho¹i:……………………………….
- GCMND (®èi víi c¸ nh©n): Sè ……… ngµy cÊp.. …… n¬i cÊp…………
2. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt (®èi víi tæ chøc)
- Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa):………………………..................
- N¨m sinh: …………/………../………..
- Chøc danh:……………………………..
- GCMND: Sè …………… .ngµy cÊp.. ………… n¬i cÊp……………… .
3. Néi dung ®¨ng ký triÓn l·m:
- Tªn triÓn l·m:………………………………………………….
- Môc ®Ých triÓn l·m:……………………………………………
- Néi dung triÓn l·m:……………………………………………
- Quy m« triÓn l·m:…………………………………………….
- Thêi gian triÓn l·m: tõ………………….®Õn…………………..
- §Þa ®iÓm triÓn l·m:……………………………………………..
4. Cam kÕt:
- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ ban hµnh theo NghÞ ®Þnh 11/2006/N§ - CP vµ
c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan khi tæ chøc triÓn l·m.
- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung hå s¬ ®¨ng ký triÓn l·m.
C¸c tµi liÖu kÌm theo nh quy ®Þnh vÒ Hå
s¬ trong Th«ng t sè…../2008/TT –
BVHTTDL ngµy…./…./2008 cña Bé
VHTTDL:………………………………….

Tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký triÓn l·m
Ký tªn, ®ãng dÊu (®èi víi tæ chøc)

...
Phô lôc III
MÉu GiÊy ®¨ng ký triÓn l·m
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
………….., ngµy th¸ng . n¨m .…… ……
giÊy ®¨ng ký triÓn l·m
KÝnh göi: Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch
TØnh, thµnh phè…………………
1. n tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký triÓn m (viÕt ch÷ in hoa)
……………………………………………………………………………
- §Þa chØ: . …………………………………
- §iÖn tho¹i: .………………………………
- GCMND èi i c¸ nh©n): Sè ny cÊp.. i……… …… cÊp…………
2. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt (®èi víi tæ chøc)
- Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa): ..................………………………
- N¨m sinh: / ../ .. ………… ……… ………
- Chøc danh: ..…………………………
- GCMND: .ngµy p.. i…………… ………… cÊp .………………
3. Néi dung ®¨ng ký triÓn l·m:
- Tªn triÓn l·m: .…………………………………………………
- Môc ®Ých triÓn l·m:……………………………………………
- Néi dung triÓn l·m:……………………………………………
- Quy m« triÓn l·m: .……………………………………………
- Thêi gian triÓn l·m: tõ .®Õn ..………………… …………………
- §Þa ®iÓm triÓn l·m: ..……………………………………………
4. Cam kÕt:
- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ ban hµnh theo NghÞ ®Þnh 11/2006/N§ - CP vµ
c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan khi tæ chøc triÓn l·m.
- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung hå s¬ ®¨ng ký triÓn l·m.
C¸c tµi liÖu kÌm theo nh quy ®Þnh
trong Th«ng t ../2008/TT
BVHTTDL ngµy ./ ./2008 cña
VHTTDL: .………………………………
Tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký triÓn l·m
Ký tªn, ®ãng dÊu (®èi víi tæ chøc)
Giấy đăng ký triễn lãm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đăng ký triễn lãm 9 10 2