Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị cấp phôi sổ BHXH

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®¬n vÞ chñ qu¶n:

Céng hoµ x · héi chñ nghÜa ViÖt nam

®¬n vÞ:...................................

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
(MÉu sè 04/SBHXH)

Sè...... /........

Ngµy.....th¸ng.......n¨m.......

GiÊy ®Ò nghÞ cÊp ph«i sæ BHXH
KÝnh göi:...........................................................................................................
Th¸ng...........n¨m..........®¬n vÞ.............................................................®îc c¬
quan BHXH duyÖt tê khai cÊp sæ BHXH cho ............. lao ®éng., vµ thùc hiÖn cÊp
l¹i, ®æi sæ BHXH cho............lao ®éng.
Trong ®ã:
- BHXH thµnh phè duyÖt..........................lao ®éng.
- BHXH quËn (huyÖn).............duyÖt.........lao ®éng.
- CÊp, ®æi l¹i:.............................................lao ®éng.
Tæng céng:................lao ®éng.
§¬n vÞ..................................................................................kÝnh ®Ò nghÞ BHXH
...............................cÊp..............ph«i sæ BHXH ®Ó thùc hiÖn cÊp sæ BHXH cho ngêi
lao ®éng theo quy ®Þnh.
KÝnh ®Ò nghÞ BHXH ................................xem xÐt gi¶i quyÕt.
N¬i nhËn:
- Nh trªn.
- Lu

§¬n vÞ...........
§¬n vÞ.................................
Gi¸m ®èc hoÆc thñ rëng ®¬n vÞ vÞ
Gi¸m ®èc hoÆc thñ trëng ®¬n

PhÇn xÐt duyÖt cña BHXH TP Hµ Néi:
§ång ý cÊp ..........ph«i sæ BHXH cho ®¬n vÞ
Hµ Néi, ngµy.........th¸ng.........n¨m 2007

Ghi chó: 01 b¶n/1 ®ît cÊp sæ

(Ký, ®ãng dÊu)
(Ký, ®ãng dÊu)

...
®¬n vÞ chñ qn:
®¬n vÞ:...................................
Sè...... /........
Céng hoµ x héi chñ nghÜa Vt nam·
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
(MÉu 04/SBHXH)
Ngµy.....th¸ng.......n¨m.......
GiÊy ®Ò nghÞ cÊp ph«i sæ BHXH
KÝnh göi : ...........................................................................................................
Th¸ng...........n¨m..........®¬n vÞ.............................................................®îc
quan BHXH duyÖt khai cÊp BHXH cho ............. lao ®éng., thùc hiÖn cÊp
l¹i, ®æi sæ BHXH cho............lao ®éng.
Trong ®ã:
- BHXH thµnh phè duyÖt..........................lao ®éng.
- BHXH quËn (huyÖn).............duyÖt.........lao ®éng.
- CÊp, ®æi l¹i:.............................................lao ®éng.
Tæng céng:................lao ®éng.
§¬n vÞ..................................................................................kÝnh ®Ò nghÞ BHXH
...............................cÊp..............ph«i BHXH ®Ó thùc hiÖn cÊp BHXH cho ngêi
lao ®éng theo quy ®Þnh.
KÝnh ®Ò nghÞ BHXH ................................xem xÐt gi¶i quyÕt.
PhÇn xÐt duyÖt cña BHXH TP Hµ Néi:
§ång ý cÊp ..........ph«i sæ BHXH cho ®¬n vÞ
Hµ Néi, ngµy.........th¸ng.........n¨m 2007
Ghi chó: 01 b¶n/1 ®ît cÊp sæ
N¬i nhËn:
- Nh trªn.
- Lu
§¬n vÞ...........
Gi¸m ®èc hoÆc thñ rëng ®¬n vÞ
(Ký, ®ãng dÊu)
§¬n vÞ.................................
Gi¸m ®èc hoÆc thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, ®ãng dÊu)
Giấy đề nghị cấp phôi sổ BHXH - Trang 2
Giấy đề nghị cấp phôi sổ BHXH - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy đề nghị cấp phôi sổ BHXH 9 10 121