Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I - 8:
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp
tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------------GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh..............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .............................................Nam/Nữ
Chức danh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: ...........................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi cấp: ................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ...........................................................
Email: .............................................. Website: ....................................................
Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân
2. Tªn c«ng ty ®îc chuyÓn ®æi: (ghi b»ng ch÷ in hoa) .......................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: ..............................................................
Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: ................................................................. .......................
Do: ............................................................. CÊp ngµy: ........../......../...................................
§Þa chØ trô së chÝnh: ................................................................. .............................
§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ...............................................................
Email: ............................................ Website: ........................................ …………
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ SAU:
1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:…………………………………
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………..
- Tên công ty viết tắt:…………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….
§iÖn tho¹i: ..................
Phụ lục I - 8:
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp
tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh..............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .............................................Nam/Nữ
Chức danh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: ...........................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi cấp: ................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ...........................................................
Email: .............................................. Website: ....................................................
Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân
2. Tªn c«ng ty ®îc chuyÓn ®æi: (ghi b»ng ch÷ in hoa) .......................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: ..............................................................
Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: ................................................................. .......................
Do: ............................................................. CÊp ngµy: ........../......../...................................
§Þa chØ trô së chÝnh: ................................................................. .............................
§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ...............................................................
Email: ............................................ Website: ........................................ …………
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ SAU:
1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:…………………………………
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………..
- Tên công ty viết tắt:…………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….
§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ..............................................................
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI 9 10 735