Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I - 9:
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần, công ty TNHH một thành
viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------------GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...............................................Nam/Nữ:
Chức
danh: ...............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc
tịch: ..............................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)
số: ..............................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi
cấp: ..................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú:.............................................................................
Chỗ ở hiện
tại:..........................................................................................................
Điện thoại: .........................................
Fax: .............................................................
Email: ..............................................
Website: .......................................................
2. Tªn doanh nghiÖp ®îc
hoa) ..........................................

chuyÓn

®æi:

(ghi

b»ng

ch÷

in

Lo¹i
h×nh:..................................................................................................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: ..............................................
………….....................................................................................................

Do: ............................................................. CÊp ngµy: ........../......../.......................
§Þa
chØ
trô
chÝnh: ................................................................. ..............................
§iÖn
tho¹i:
Fax: ................................................................

së

......................................

Email: ............................................ Website: ........................................
…………....................................................................................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH
VIÊN
TRỞ LÊN NHƯ SAU:
1. Tên công ty
chuyển
…………………………………

đổi

viết

bằng

tiếng

...
Phụ lục I - 9:
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần, công ty TNHH một thành
viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...............................................Nam/Nữ:
Chức
danh: ...............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc
tịch: ..............................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)
số: ..............................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi
cấp: ..................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú:.............................................................................
Chỗ ở hiện
tại:..........................................................................................................
Điện thoại: .........................................
Fax: .............................................................
Email: ..............................................
Website: .......................................................
2. Tªn doanh nghiÖp ®îc chuyÓn ®æi: (ghi b»ng ch÷ in
hoa) ..........................................
Lo¹i
h×nh:..................................................................................................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng kinh doanh sè: ..............................................
………….....................................................................................................
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI 9 10 779